Kvantitativ organisk analyse

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset skal gje innsikt i dei vanlegaste metodikkane for kvantitative analysar av organiskesambindingar slik dei vert nytta innan felt som medisinsk forsking, i industrien, og til miljø- og matanalysar.

Teorien bak massespektrometri og analytiske separasjonsmetodar som kromatografi og elektroforese vert forklart. I tillegg vert det synt korleis forskjellege teknikkar vert kopla for å oppnå tilstrekkeleg selektivitet ved analyse av komplekse blandingar. Kurset gjer også øving i nytte av kromatografisk og massespektrometrisk utstyr.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • forstår dei grunnleggjande prinsippa for kromatografi og elektroforese.
 • har kunnskap om kromatografiske separasjonsmetodar, som reversfase, normalfase, ionekromatografi og gasskromatografi
 • kjenner virkemåten til moderne kromatografisk utstyr.
 • kjenner virkemåten til dei vanlegaste ioniseringsteknikkane i massespektrometri.
 • kjenner virkemåten til moderne massespektrometrisk utstyr.
 • forstår korleis koblede teknikker og tandem massespektrometri vert nytta for å auke selektivitet.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan velje egna separasjonsprinsipp for gitte analyttar og prøvetypar.
 • kan vurdere kvaliteten av ein kromatografisk separasjon og foreslå tiltak for å betre den.
 • kan velje egna massespektrometriske vilkår for gitte analyttar og prøvetypar.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan nytte strategiar for optimalisering.
 • kan konkretisere og verifisere teoretisk kunnskap ved hjelp av eksperiment

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
KJEM230: 5 stp, KJEM233: 5 stp, KJEM333: 5 stp
Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga.

www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriegrupper. seminar, ekskursjon osb.

 • Forelesninger/oppgavegjennomgang, 4 timer per uke
 • Ca 6 laboratorie/dataøvelser (1 dag per øvelse)
 • Føring av obligatoriske laboratorierapporter
 • Selvstudium
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratorieøvelser og obligatoriske innleveringer. Karakteren i godkjenning av analyseresultater på lab og føring av labjornaler er gyldig i 5 påfølgande semester.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

 • Digital skriftleg eksamen (4 timer)
Karakterskala
Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets reglar
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB.
Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for

emnet.