Utviklingsgenetikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet tek sikte på å gi grunnleggjande forståing av prosessane som styrer embryonal utvikling.

Innhald:

Emnet gir ei innføring i grunnleggjande omgrep og generelle prinsipp i utviklingsbiologi. Hovudtrekka i den embryonale utviklinga av viktige dyremodellar (t.d. mus, frosk, fruktfluger) vil bli beskrive for å gi grunnlag for å forklara dei underliggjande kontrollmekanismane. Kurset introduserer også genetiske og eksperimentelle metodar som blir brukte for å undersøkja desse mekanismane. Spesiell merksemd vil bli gitt til å forklara reguleringa av dei tidlege trinna i embryonal utvikling. Det vil også bli forklart korleis mutasjonar i slike utviklingsgenar kan gi misdanningar. Moglegheiter for å besøkja i huset utviklingsorganismar (Drosophila, Sebrafisk og dessutan nokre eksotiske vasslevande organismar) vil vera mogleg for dei som er interesserte.

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan forklara grunnleggjande omgrep, prinsipp og metodar innan utviklingsbiologi.
  • kan beskriva hovudtrekka ved embryonal utvikling av viktige dyremodellar.
  • kan forklara mekanismar som spesifiserer kroppsaksar og kimlag.
  • kan beskriva korleis genetiske kontrollmekanismar bestemmer skjelettmønsteret langs kroppsaksen.
  • kan forklara korleis mutasjonar i utviklingsgenar kan forårsaka misdanningar.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan bruka grunnleggjande omgrep og prinsipp innan utviklingsbiologi.
  • er i stand til å analysera og tolka enkle data frå eksperimentell embryologi og utviklingsgenetikk.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidla grunnleggjande kunnskap i utviklingsbiologi.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
MOL100 eller tilsvarande. Emnet høver best i mastergraden, tidlegast 5. eller 6.semester av bachelorgraden.
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggjande kunnskap om molekylærbiologi (svarer til MOL200, MOL221 og MOL222), cellebiologi (svarer til MOL201) og genetikk (svarer til MOL103).
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Arbeids- og undervisningsformer
Ein flipped classroom-tilnærming blir brukt der studentane ser på forelesinga i forkant av timen. Gi tilbakemelding til foreles via anonym skriftleg web doc som dannar grunnlag for kort presentasjon og moglegheit for diskusjon i timane. Samtalar ved hjelp av eksamensrelevante spørsmål i utført i klasserom.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Første forelesing/orienteringsmøtet er obligatorisk.
Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Tillatne hjelpemiddel: Ingen

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Fergal O'Farrell
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.