Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 1

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Norskkursene gir ikke studiepoeng for studenter med norsk som morsmål.

Målgruppen for NOR-U1 er nybegynnere eller personer med lite forkunnskaper i norsk.

Emnet er større enn NOR-INTRO og passer for dem som vil ta flere norskkurs.

Emnet skal gjøre studentene i stand til å forstå tydelig norsk tale om temaer fra dagligliv og studentliv og føre en samtale på norsk om de samme temaene. Det blir lagt vekt på at studentene skal kunne lese enkle autentiske tekster på norsk og uttrykke seg skriftlig om temaer knyttet til dagligliv og studentliv.

UiBs norskkurs kan kombineres på følgende måter:

  1. NOR-U1 (15 sp) + NOR-U2 (15 sp) + NOR-U3 (15 sp) + NOR-U4 (10 sp)
  2. NOR-U1/2 (30 sp) + NOR-U3 (15 sp) + NOR-U4 (10 sp)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal

  • kunne lese, snakke og skrive om temaene som er gjennomgått på kurset

Ferdigheter

Studenten skal

  • kunne forstå muntlig tale om emner fra dagliglivet og kunne snakke om disse med så god uttale at kommunikasjonen ikke blir hindret
  • kunne produsere enkle tekster og kunne gi uttrykk for egne meninger på et enkelt språk
  • kunne bruke de grammatiske strukturene som har blitt behandlet på emnet

Generell kompetanse

Studenten skal

  • ha tilegnet seg et aktivt ordtilfang på ca. 1000 ord og et noe større passivt ordtilfang
  • kunne kjenne igjen ord og uttrykk som hen har sett eller hørt tidligere og dels forstå innholdet i et ord ut fra kjennskap til norsk morfologi

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Ikke aktuelt.

Undervisningssemester

Høst/vår.

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
For å få fullt utbytte av undervisningen bør studentene beherske engelsk.
Studiepoengsreduksjon

Det er faglig overlapp mellom NOR-U1, NOR-INTRO og NOR-U1/2.

NOR-U1 kombinert med NOR-INTRO vil gi totalt 15 studiepoeng,

NOR-U1 kombinert med NOR-U1/2 vil gi totalt 30 studiepoeng.

Krav til studierett
Arbeids- og undervisningsformer

Kurset har ca. 80 timer med undervisning.

Det forventes at studentene er forberedt og deltar aktivt i timene.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på kurset. Studenter som er borte mer enn 25 %, vil ikke kunne gå opp til eksamen. Studentene skal i løpet av semesteret levere minst fem skriftlige oppgaver.

Godkjenning av de obligatoriske undervisningsaktivitetene er gyldig i tre semestre, inkludert undervisningssemesteret og de to påfølgende semestrene.

Vurderingsformer

Kurset blir avsluttet med en eksamen som inneholder en muntlig og en skriftlig del på norsk bokmål.

Muntlig del av eksamenen varer 15 minutter og består av en samtale mellom eksaminator og én eller to studenter. Den skriftlige delen er en tretimers digital skoleeksamen som tester lytte-, lese- og skriveferdigheter.

Det blir gitt en samlet karakter. Skriftlig del av eksamen vil telle ca 2/3 og muntlig del ca 1/3.

Eksamen kan bare tas én gang i semesteret, og både muntlig og skriftlig del må bestås for at emnet skal være bestått.

Som en generell regel har man tre eksamensforsøk i et emne. Dette reguleres av Forskrift om studium opptak ved UiB § 8-1.

Karakterskala
Karakterskala fra A til F.
Vurderingssemester
Haust/vår.
Litteraturliste
Pensumlisten annonseres i starten av semesteret.
Emneevaluering

Emnet vil bli evaluert i tråd med instituttets retningslinjer og UiBs kvalitetssikringssystem.

Evalueringen kan gjennomføres muntlig eller skriftlig.

Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt, verken på muntlig eller skriftlig eksamen.
Programansvarleg
Programstyret for Norskkursa.
Emneansvarleg
Programstyret for Norskkursa.
Administrativt ansvarleg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.