Skulen i samfunnet

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet sitt overordna mål er å gje studentane innsikt i den norske skulen som institusjon i samfunnet og ulike måtar skulen si rolle pregar handlingsrommet til lærarar.

Emnet har som mål å synleggjere skulen sitt skiftande samfunnsmandat og lovverk som forpliktar læraren sitt virke. Samstundes skal studentane få innsyn i korleis innhald og verksemd i skulen kan sjåast som politiske stridstema. Emnet vil mellom anna fokusere på forholdet mellom styring og kunnskapsutvikling i og om skulen.

Emnet tek opp korleis skulesystemet reproduserer ulikskap, med særskilt fokus på majoritets- og minoritetsperspektiv. Studentane vil gjennom emnet få innsikt i korleis skulen kan fremje likeverdig utdanning for alle gjennom inkludering og demokratisk medborgarskap.

Gjennom emnet skal studentane få innsyn i dagsaktuelle debattar om skulen og reflektere over lærarstanden sitt profesjonsetiske ansvar i diskusjonar om rammer som påverkar skulekvardagen til lærarar og elevar.

Emnet vil fremje dygder som kritisk tenking, integritet, rettferdssans og mot.

Emnet er knytt til kortpraksisemnet KOPRA103, og det er forventa at studentane tek dette emnet parallelt med PEDA122.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskapar:

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om skulen sitt skiftande samfunnsmandat og rolle som institusjon i samfunnet
 • har kjennskap til korleis utdanningspolitikk og læreplanar formast i møtet mellom tradisjon og fornying
 • har innsikt i faktorar som påverkar kunnskapsutvikling for og i skulen
 • har kunnskap om korleis skulen kan arbeide for å fremje inkludering, demokratisk medborgarskap og likeverdig utdanning for alle
 • har innsyn i nokre dagsaktuelle debattar som illustrerer korleis skulen og læraren sitt handlingsrom vert påverka

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan drøfte ulike måtar skulen si rolle i samfunnet pregar handlingsrommet til lærarar
 • kan identifisere og analysere aktuelle utdanningspolitiske spørsmål
 • kan reflektere kritisk over lærarstanden sitt det profesjonsetiske ansvar for å debattere og utfordre rammevilkåra i skulen
 • kan nytte casemetodikk som verktøy til å reflektera over aktuelle problematikkar i lys av teori og forsking

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet
 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og halde seg kritisk til informasjonskjelder og eksisterande teoriar

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
.
Studiepoengsreduksjon
.
Krav til studierett
Emnet er reservert for studentar på 5-årig lektorutdanning.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert organisert i opne førelesingar og gruppevise seminar. Seminarundervisninga legg vekt på diskusjon. Det vert forventa at studentane førebur seg ved å lese avtalte tekstar i forkant av seminara. Studentane skal i løpet av semesteret utarbeide ein skriftleg presentasjon av ein case knytt til eksamensteksten. Kvar student har tilbod om 1 time individuell rettleiing frå seminarleiar.

Førelesningar: 5 x 2 timar

Seminar: 5 x 2 timar

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Frammøte og førebudd deltaking på seminar
 • Ein munnleg presentasjon for medstudentar
 • Ein skriftleg presentasjon på ca. 1000 ord knytt til arbeid med eksamensteksten
 • Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Skriftleg casebasert semesteroppgåve.

  Semesteroppgåva skal svare på ein sjølvvald problemstilling knytt til ein case utarbeidd i praksisperioden. Oppgåva er ein tekst som har blitt bearbeidd gjennom rettleiing og fagfelletilbakemelding gjennom store deler av semesteret. Omfang 3000 ord +/- 10%.

  Karakterskala
  A-F
  Vurderingssemester
  Haust
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  .
  Programansvarleg

  Det matematisk-naturvitskapelege fakultet

  Det humanistiske fakultet

  Det samfunnsvitenskapelege fakultet

  Emneansvarleg
  Institutt for pedagogikk
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet