Russisk språk II

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

RUS130 har som mål å 1) gje teoretisk innsikt i alle dei mest sentrale emna innanfor russisk grammatikk og språkstruktur og 2) vidareutvikle dugleiken i skriftleg og munnleg russisk, tekstforståing og omsetjing mellom norsk og russisk.

Emnet er todelt, der grammatikkdelen famnar om dei viktigaste felta innan russisk grammatikk med hovudvekt på morfologi og syntaks. Den meir praktiske delen omfattar munnleg russisk, tekstarbeid og skriftleg språkbruk med hovudvekt på omsetjing frå norsk til russisk. I høve til Russisk språk I (RUS120) utgjer Russisk språk II (RUS130) ei monaleg utviding av kunnskapane i teoretisk og anvendt grammatikk, munnleg og skriftleg russisk og omsetjing.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten har

 • solide kunnskapar om hovudemna i russisk grammatikk og språkstruktur
 • god innsikt i meir avanserte emne i grammatikken som aspekt, aksjonsartar, passiv og partisipp

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan gjere teoretisk greie for viktige fenomen i russisk grammatikk
 • har tileigna seg og kan bøye eit sentralt ordforråd og vise at han/ho meistrar grammatikken i praksis
 • kan gje ulike typar enkle, skriftlege framstillingar på russisk
 • kan omsetje (syntaktisk sett) høvesvis enkle tekstar med variert ordforråd og tematikk frå norsk til russisk
 • kan samanfatte og omsetje noko meir avanserte tekstar i ulike sjangrar frå russisk til norsk

Generell kompetanse:

Studenten

 • har god innsikt i det russiske språksystemet
 • har ei reflektert haldning til russisk grammatikk og praktisk språkbruk og eit kritisk, kontrastivt perspektiv på omsetjing mellom russisk og norsk
 • kan formulere og omsetje forholdsvis enkle tekstar på/til russisk og omsetje eller vidareformidle innhaldet i noko meir kompliserte russiskspråklege tekstar til/på norsk.
 • kan føre samtalar på russisk om ulike emne
 • er godt budd på vidare studium i russisk og har ei innsikt i det russiske språksystemet som gjer det mogleg å vidareutvikle kunnskap og dugleik i russisk på eiga hand, slik at dei kan nyttast i andre studium, yrke og yrkeskombinasjonar.

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
RUS100, eller forkunnskapar som svarar til dette emnet
Tilrådde forkunnskapar
RUS120, eller forkunnskapar som svarar til dette emnet.
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttellinga for RUS130 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med RUS114 og med 10 studiepoeng om det blir kombinert med RUS113.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga i Russisk språk II vil gå over 9 veker frå veke 39 med normalt 8 timar undervisning i veka. I veke 36-38 blir det digitale innleveringar av omsetjingar og øvingar, både for studentane som tek RUSPZ132 og for dei som ikkje gjer det. I veke 35-38 blir det i tillegg ein dobbeltime i munnleg russisk i veka. Undervisningsforma vil vera førelesingar, tekstarbeid, grammatiske øvingar, gjennomgang av omsetjingar og andre skriftlege heimeoppgåver og trening i munnleg russisk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) minst 70% oppmøte til førelesingane

2) minst 70% oppmøte til munnlegtimane

3) innlevering av minst 70% av dei skriftlege arbeida (øvingar, eksamensoppgåver, omsetjingar til russisk og til norsk)

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

Vurderingsformer
Skriftleg skuleeksamen på 4 timar som omfattar grammatikk og omsetjing. Svara på grammatikkoppgåvene skal skrivast på norsk. Det skal omsetjast ein ukjent tekst à ca. 100 ord til russisk og eit kort utdrag av ein russiskspråkleg pensumtekst til norsk.
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Det er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum består av eit grammatikkverk som gjev ei elementær og oversiktleg innføring i russisk grammatikk, eit hefte med omsetjingar og andre skriftlege heimeoppgåver, ei lærebok i omsetjing til russisk, grammatiske øvingar og eit utval russiskspråklege tekster frå ulike sjangrar.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for russisk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.
Institutt
Institutt for fremmedspråk