Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje ei elementær innføring i hovudlinene i russisk språk og realia og skal danne eit godt grunnlag for vidare studium i russisk.

Kurset kan også komme til nytte i ei rekkje andre studium, yrke og yrkeskombinasjonar.

For studentar som ikkje kan dokumentere kunnskapar tilsvarande RUS100 eller har greidd den fagdiagnostiske testen som blir arrangert i byrjinga av kvart semester, er RUS100 eit obligatorisk emne for å kunne ta vidare studium innan russisk bachelor (RUS120, RUS121, RUS130, RUS131, RUSPZ132, RUS240 og RUS251).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten

  • har tileigna seg det kyrilliske alfabetet, også i handskrift, og eit elementært vokabular.
  • har kunnskapar om hovudlinene i russisk uttale og grammatikk.
  • har basiskunnskapar om russiske realia.

Ferdigheiter Studenten

  • kan lese, forstå, omsetje og gjere greie for innhaldet i enkle, adapterte tekstar munnleg.
  • kan føre enkle samtalar på russisk.
  • kan gjere greie for grunnleggjande fenomen i russisk grammatikk og vise at han/ho også meistrar desse i praksis, både munnleg og skriftleg.

Generell kompetanse Studenten

  • er godt budd til vidare studium i russisk.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggjande kunnskapar i setningsanalyse er ein føremon.
Studiepoengsreduksjon
-
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Kurset går over heile semesteret, i 12 veker, med normalt 6-8 timar undervisning i veka. Undervisningsforma vil vere førelesingar kombinerte med øvingar, omsetjing, lesevurdering, samtalar på russisk og liknande.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Oppmøte til minst 70% av førelesingane

2) Oppmøte til minst 70% av undervisninga i munnleg russisk

3) Innlevering av minst 70% (8 av 12) av dei skriftlege innleveringsarbeida

4) Deltaking på minst 7 av dei 10 av glose- og setningsprøvene

5) Ein munnleg prøve på russisk.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Ein avsluttande skriftleg skuleeksamen på 4 timar

Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Det er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Ei begynnarbok blir gjennomgått. I tillegg kjem praktisk fonetikk og enkel konversasjon på russisk.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for russisk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.