Russisk språk og kultur i Russland

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

RUSPZ132 har som mål 1) at studentane får utdjupa dugleiken sin i munnleg og skriftleg russisk 2) at studentane får innsikt i dagens russiske kultur og kulturpolitikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten

  • har gode kunnskapar og utdjupa innsikt i russisk språk og russisk grammatisk terminologi
  • har utdjupa innsikt i dagens russiske kultur

Ferdigheiter: Studenten

  • har vidareutvikla den generelle dugleiken i russisk og er i stand til å presentere og drøfte problemstillingar knytte til russisk kultur og kulturpolitikk munnleg og skriftleg.
  • har djupare innsikt i det russiskspråklege grammatiske omgrepsapparatet.

Generell kompetanse: Studenten

  • er i stand til å kunne vidareutvikle kunnskap og dugleik i disiplinen på sjølvstendig vis.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Vanlegvis Petrozavodsk. Hausten 2023 blir emnet avvikla i Kasakhstan.
Krav til forkunnskapar
RUS100 eller forkunnskapar som svarar til dette emnet
Tilrådde forkunnskapar
RUS120, eller forkunnskapar som svarar til dette emnet.
Studiepoengsreduksjon
-
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. Påmelding til emnet skjer innan utgangen av vårsemesteret. Studentar blir orienterte om fristar og påmeldingsmåte både i undervisinga og på Mitt UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga går normalt over 6 veker ved Petrozavodsk Statsuniversitet (veke 33 - 38), med 20 timar i veka og i tillegg eit kulturrelatert program. Hausten 2023 blir emnet avvikla i Kasakhstan.

Dei studentane som ikkje tar emnet RUSPZ132, kan ta emnet SEK100 i Bergen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Oppmøte til undervisninga
Vurderingsformer
Munnleg prøve etter heimkomst til Bergen. Prøva består av eit førebudd innlegg på russisk med ein påfølgjande samtale og ein test som prøvar lytteforståing. Den munnlege prøva kan bli digital.
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Studentane får litteratur, støttemateriale, øvingar o.l. ved lærestaden.
Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for russisk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.