Spansk II

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet omfattar ei grundig innføring i spansk syntaks og fordjuping i spansk grammatikk, med vekt på spanskamerikanske variantar av språket. Emnet byggjer på SPLA107.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

  • har solid fagleg og praktisk kunnskap om setningsanalyse og spansk grammatikk.

Ferdigheiter:

Studenten

  • har ei god forståing av ulike variantar i spansk språk.
  • har evne til å vidareutvikla faglege kunnskapar til å kunne identifisera desse variantane.

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar.
  • kan vidareutvikle kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv.

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen. Dette finst også som nettstudium (SPLA637)
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav, men all undervisning skjer på spansk og føreset gode spanskkunnskapar.
Tilrådde forkunnskapar
Spansk innføringskurs eller kunnskapar tilsvarande Spansk nivå II frå vidaregåande skule. Det er ein føremon å ha gjennomført SPLA107 og EXFAC00SK Språk og Kommunikasjon.
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for SPLA117 redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med SPLA105, SPLA637 eller med SLAN640.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga går over ein 8-10 vekers periode med to økter med to timar i veka. Det vert undervist i sentrale delar av grammatikkpensum. Det vert gjort bruk av studentaktive læringsformer, og det er venta at studentane førebur seg grundig til timane og gjennomfører etterarbeid og oppgåveløysing.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet verta tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall verta informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ei obligatoriske oppgåve om utvalde tema frå pensum. Denne må utførast innan fristen for aktiviteten. Oppgåva blir vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

I samsvar med UiB sitt grads- og studiereglement har studentane høve til å få eit nytt forsøk per oppgåve, om ei eller fleire av dei ikkje vart godkjende ved fyrste innlevering. Oppgåva må vera godkjend før ein kan gå opp til endeleg vurdering i emnet.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer
Vurderingsforma er ein 6-timars digital, skriftleg eksamen heime, skriven på spansk. Både språk og innhald vert vurderte og er grunnlag for fastsetjing av karakter i emnet.
Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum er i hovudsak utvalde delar av ein grammatikk.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ved skriftleg eksamen heime er alle hjelpemiddel tillatne.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for spansk språk og latinamerikastudium.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.