Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

SPLA207 er eit fordjupingsemne i spansk fonetikk og grammatikk generelt og spesielt relatert til spansk i Latinamerika.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

  • har solid kunnskap om eit tematisk avgrensa emne innan latinamerikanske språkvariantar av spansk fonetikk og grammatikk.

Ferdigheiter:

Studenten

  • kan bruka fonetisk og grammatisk terminologi og akademisk refleksjon i analysen av praktiske og teoretiske problemstillingar innan latinamerikansk språk og grammatikk.
  • har vidareutvikla den språklege kompetansen, særleg med omsyn til å gjere greie for språklege og grammatiske spørsmål.

Grunnkompetanse:

Studenten

  • har kompetanse til å halda fram med eit masterprogram i spansk språk og latinamerikastudium (etter også å ha fullført andre obligatoriske og/eller valfrie fordjupingsemne).

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav, men all undervisning skjer på spansk og baserer seg på spanskkunnskapar og kunnskapar innan spansk grammatikk som svarar til emna på 100-nivå i spansk språk og latinamerikastudium.
Tilrådde forkunnskapar
SPLA207 baserer seg på spanskkunnskapar som svarar til emna på 100-nivå i spansk språk og latinamerikastudium. Undervisninga byggjer vidare på SPLA107 og SPLA117.
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp vert studiepoengutteljinga for SPLA207 redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med SPLA257 eller med SPLA207/251 og med 5 studiepoeng om det vert kombinert med SLAN640.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga er organisert som førelesingar/seminar, og går over åtte veker med to undervisningstimar i veka. I tillegg vert det normalt gruppeundervisning to timar i veka i åtte veker. Undervisninga går saman med SPLA257. Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det blir kravd at studentane deltek på minimum 70% av undervisninga for å få gå opp til vurdering i emnet. Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.
Vurderingsformer

Vurderingsforma i emnet er todelt, og består av ei skriftleg, ikkje-rettleidd oppgåve med karakter som skal telja 40 % av den endelege karakteren og ein skuleeksamen som skal telja 60 % av den endelege karakteren.

Fristen for innlevering av den skriftlege oppgåva vert kunngjort tidleg i semesteret. Studentane kan velja mellom eit utval tema gitt av faglærar, og omfanget er på om lag 1250 ord.

Emnet har også ein avsluttande skriftleg eksamen på 4 timar skriven på spansk.

Stryk i ein av desse deleksamenane fører til stryk i SPLA207. Båe eksamensdelane må vera greidde i same semester.

Karakterskala
Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår. Det er og vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste
Pensum er i hovudsak ein referansegrammatikk. Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Studentane kan nytta eitt-språkleg og to-språkleg (t.d. norsk-spansk/spansk-norsk) ordbok godkjend av instituttet på eksamensdagen. Studentane må sjølve ta med ordbøker til eksamen, og halda seg orienterte om og retta seg etter reglane som gjeld for kontroll av ordbøkene.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for spansk språk og latinamerikastudium.
Administrativt ansvarleg
Institutt for framandspråk