Åse Johnsen

Stilling

Førsteamanuensis, spansk

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Oversettelse/Tolking i offentlig sektor
Tekst, diskurs, fagspråk
Reiselivstekster

Leder av den tidligere forskergruppen: Del texto al turismo y del turismo al texto

Forskergruppe til 2016: Voice in Translation

 

Undervisning

Fra høsten 2020 underviser jeg på studiet Tolking i offentlig sektor som er et samarbeid mellom IF/HF, UiB, og Høgskolen på Vestlandet

Høsten 2023 underviser jeg på språkdelen av SPLA100 og på SPLA117.

Publikasjoner
Kronikk
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Leder
Intervju
Lærebok
Poster
Digitale læremidler
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Rettstolking - Fra høsten 2021 forsker jeg på tolkede rettssaker

Prosjektsamarbeid med Gro Hege Saltnes Urdal (HVL) om tolkestudenters utvikling av yrkesidentitet:

Development of professional identity - Western Norway University of Applied Sciences (hvl.no)

 

Text-tourism-text -> Avsluttet med følgende publikasjon: El discurso de instituciones, empresas y viajeros - Peter Lang Verlag

Deltakelse i NFR-finansiert prosjekt: 
Voices of Translation 

Rettstolking

Rettstolking

Fra høsten 2021 har jeg et forskningsprosjekt som omhandler tolkede rettssaker. I samarbeid med en tingrett i Norge får jeg tilgang på videoopptak av rettssaker hvor det har vært brukt tolk.

Tolking i offentlig sektor

I 2022 fikk Norge en ny tolkelov. Denne loven pålegger offentlige etater å bruke kvalifisert tolk, med unntak fram til 1.1.2026. Loven definerer kvalifisert tolk som den som er kvalifisert til å bli oppført i Norsk Tolkeregister. For å bli oppført i registerets laveste kategori E, er det tilstrekkelig å ha gjennomført en språktest og tatt et kort kurs i tolkens ansvarsområder. Dette er etter min mening problematisk. Dessuten viser rapporter fra IMDi at også tolker som ikke en gang er oppført i registeret brukes i stor grad i offentlig sektor. I 2021 ble 40% av tolkeoppdrag i offentlig sektor utført av ukvalifiserte tolker og i tillegg ble over 20% utført av tolker i kategori E. Mitt forskningsprosjekt inneholder opptak av tolker i flere kategorier (også ukvalifiserte) og prosjektet mitt er deskriptivt og ser på hva som skjer i rettssalen: hvordan forholder aktørene seg til hverandre, hvilke strategier bruker tolkene og i hvilken grad og på hvilken måte skiller de ukvalifiserte seg fra de kvalifiserte. 

Undervisning i tolking

Tolking i rettssaker er en del av fagfeltet Tolking i Offentlig Sektor som IMDi er har det faglige ansvaret for i Norge. Det har skjedd mye i Norge i de siste 20 årene innenfor tolkefaget. I 2003-2006 var jeg fagansvarlig for et utdanningsprosjekt finansiert av UDI hvor vi utdannet tolker for offentlig sektor. I 2020 fikk vi igjen dette tilbudet til Vestlandet og Bergen, denne gangen er det lagt til Høgskolen på Vestlandet og jeg er faglig ansvarlig for prosjektet sammen med Gro Hege Saltnes Urdal
 

Publikasjoner og faglige/vitenskapelige foredrag om Tolking i offentlig sektor

2023: Innlegg på konferanse i Alcalá de Henares: Las cualificaciones formales de los intérpretes y la interacción en los juicios. Un caso de Noruega.

         Innlegg på konferanse i Alcalá de Henares sammen med Gro Hege Saltnes Urdal og Maria Puka-Jazdzyk: To what extent does education contribute to the development of professional identity?

Innlegg på seminar ved Universitetet i Alcalá de Henares: Comunicación en entorno multilingües, con especial atención a la interpretación en casos de víctimas de tortura/violencia sexual y para determinados profesionales como pueden ser psicólogos o personal sanitario.

2022: Ny tolkelov, et skritt nærmere fullverdig profesjon? (khrono.no)

Innlegg på konferanse ved Universitetet i Padova: La interpretación en los Servicios Públicos. Diseño de un curso para cubrir la brecha entre intérpretes sin formación y el aula.

2018: Innlegg på Fagdag Etat for inkludering, Bergen Kommune: Tolking og rollekonflikter

2015: Rettstolking og rettssikkerhet i et norsk perspektiv | FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice (oslomet.no)