Andreas Borchel

Stilling

Forsker

Tilhørighet

Forskning

Mitt arbeid er knyttet til Lakselussenteret ved UiB innen Fiskehelsegruppen.

Jeg har mye erfaring med molekylærbiologi og genetikk av lakselus, der jeg identifiserer nye genfunksjoner (1, 2). I tillegg studerer jeg lusenes reaksjon på miljøfaktorer som varme eller redusert saltholdighet. Jeg har også benyttet RNA-sekvensering for å analysere genuttrykket til lakselus og deres vertsorganismet, laksen.

Undervisning

Tidligere undervisning:

BIF210 - Molekylærbiologiske metodar

BIO103 - Cellebiologi og genetikk - zoologidelen

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

For tiden jobber jeg med de FHF-finansierte prosjektene Salivax og SaliFilaVax.I disse prosjektene forsøker vi å utvikle og optimalisere en DNA-vaksine som retter seg mot proteinene som lakselusen skiller ut på fisken .

Jeg er også involvert i Microboost-prosjektet, som finansiereres av EEA and Norway Grants og er et samarbeid med flere portugisiske partnere. I dette prosjektet prøver vi å bruke mikroalger som funksjonell fôr-tillegg for å forbedre fiskens immunsystem og forebygge lusesmitte.

Nanolus ledes av Marineholem RASLab AS and studerer egnetheten av ionmodifisert vann som et middel mot lakselus. Jeg er prosjektansvarlig ved UiB og skal utføre transkriptomiske studier på lus behandlet med dette vannet.

Tidligere har jeg arbeidet med prosjektene Freshnet og Freshnet 2, der vi studerte osmoreguleringen hos lakselus. I tillegg var jeg involvert i prosjektet ModuLus, som analyserte samspillet mellom lakselus og deres verter.