Ane Johannessen

Stilling

Professor, professor i epidemiologi, leder av TVEPS.

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Jeg har to stillinger ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, med forskningsaktivitet i begge. 

Som leder for TVEPS  har jeg forskningsfokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring. Jeg forsker på tverrprofesjonell samarbeidslæring både i et pedagogisk perspektiv med vekt på læringsutbytte for studenter og helsepersonell, og i et folkehelseperspektiv med vekt på potensialet slikt samarbeid i helsesektoren har for pasienter og befolkning.

Som leder for forskergruppe for grønne områder, luftforurensning og helse har jeg forskningsfokus på epidemiologi. Ulike helseutfall undersøkes i forhold til miljøeksponeringer og livsstilsfaktorer gjennom store befolkningsundersøkelser.

Jeg har omlag 15 vitenskapelige publikasjoner årlig, og omfattende aktivitet innen PhD- og master-veiledning. 

Undervisning

Som leder av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) er undervisning en naturlig del av min arbeidshverdag. Som personlig bakteppe ligger et ønske om å formidle kunnskap til fremtidens helsepersonell. Å lære studentene å samarbeide på tvers av utdanningene og å bli gode på tverrfaglighet er mitt bidrag til at de skal kunne bli dyktige og reflekterte når de senere kommer ut i jobb. Målet mitt med undervisningen er at studentene skal lære verdien av andre helseprofesjoner; forstå det mektige potensialet som ligger i samarbeid; og lære å se pasienter og mennesker som en tverrfaglig helhet. 

Ved TVEPS trener vi sisteårs-studenter fra 17 ulike helse- og sosialfag i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å sette sammen studenter fra ulike profesjoner i tverrfaglige grupper à 4-5 studenter, der hver gruppe skal jobbe sammen om et felles oppdrag ute på en praksisarena. TVEPS-praksis er berammet til 20 timers arbeid for studentene, og omlag tusen studenter får på denne måten trent på tverrprofesjonelt samarbeid hvert år gjennom TVEPS. Vi har samarbeid med over hundre ulike praksissteder, hovedsakelig i Bergen og Øygarden kommune.
 

Publikasjoner

Listen nedenfor viser mine publikasjoner i form av vitenskapelige artikler og lærebok-kapitler. I tillegg kommer en rekke foredrag og posterpresentasjoner jeg har hatt på nasjonale og internasjonale konferanser opp i gjennom årene, samt populærvitenskapelig formidling i form av kronikker og nyhetssaker. 

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

I tillegg til å være leder for TVEPS og leder for forskningsgruppe for grønne områder, luftforurensning og helse, er jeg prosjektleder for:

  • Bruk av ICCAS som evalueringsverktøy: et forskningsprosjekt der ulike emner innen tverrprofesjonell samarbeidslæring i Norge samler inn data om studentenes læringsutbytte gjennom det internasjonalt anerkjente spørrreskjemaet Interprofessional Collaborative Competency Attainment Survey (ICCAS). I tillegg til data fra TVEPS inngår data fra Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Tromsø, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, og OsloMet Storbyuniversitetet.  
  • Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution (Life-GAP): et forskningsprosjekt i perioden 2020-2025 finansiert med 12 mill NOK fra Forskningsrådet (BEDREHELSE programmet). Prosjekt er designet for å studere hvordan luftforurensning og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner, og omfatter to PhD-kandidater og en postdoc forsker i tillegg til seniorforskere og masterstudenter.
  • Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien: Dette er en longitudinell lungehelseundersøkelse med > 20 000 deltakere ved oppstart i 1990, og oppfølgingsundersøkelser gjennomført i 2000, 2010 og 2020. Deltakerne kommer fra sju steder: Bergen (Norge); Gøteborg, Umeå og Uppsala (Sverige); Reykjavik (Island); Aarhus (Danmark); Tartu (Estland). Jeg er prosjektleder for RHINE Bergen, med koordinerende ansvar for hele RHINE (alle sju sentre).