Francisco Orozco-Meléndez

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskning

Eg har ein bachelorgrad i miljøvitskap og ein mastergrad i geografi frå Universidad Nacional Autónoma de México. Til dags dato har eg fokusert på å analysere dei sosioøkologiske og etiske verknadane av industrielt landbruk og korleis grasrotinnovasjonar i agroøkologi kan bidra til å handtere desse. Forskinga eg er i gang med no tek sikte på å forstå korleis ulike tilnærmingar til utvida former for vitskap (t.d. postnormal vitskap, transdisiplinaritet, folkeforsking) forstår og adresserer makt når dei søker etter epistemologisk inkludering.

Formidling

Konferanseinnlegg: How do different traditions of extended science address power relations and dynamics? Workshop 1: Co-Producing Knowledge for Sustainability: Risks and New Avenues. NESS2024 (The 16th NESS - Nordic Environmental Social Science Conference), 05.06.2024

Publikasjoner

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Orozco-Meléndez, J. F., & Paneque-Gálvez, J. (2023). Co-producing uncomfortable, transdisciplinary, actionable knowledges against the corporate food regime through critical science approaches. Environment, Development and Sustainability, 1-29.

Orozco-Meléndez, J. F., & Paneque-Gálvez, J. (2022). A role for grassroots innovation toward agroecological transitions in the Global South? Evidence from Mexico. Ecological Economics, 201, 107582.

Prosjekter

Francisco sitt doktorgradssprosjekt fokuserer på samproduksjon av klimakunnskap og tilpasningsstrategiar med sårbare samfunn i ulike geografiske område og sosiale kontekstar. Forskinga hans tek sikte på å diskutere korleis makttilhøve- og dynamikk kan forklarast i ulike tradisjonar innanfor utvida vitskap for å støtte representasjonen av marginaliserte verdssyn og kunnskapssystem i meir rettvise klimatilpasningsstrategiar.