Guri Lindblad

Stilling

Postdoktor

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Forskning

Mitt sentrale forskningsområde er merverdiavgiftsrett, men gjennom postdoktorprosjekt mitt jobber jeg også med skatterett og rettsteori. 

 

Undervisning

Storguppeleder i forvaltningsrett II

Veileder/sensor masteroppgaver i skatte- og avgiftsrett

Foreleser/sensor i en rekke fag på EVU-kurset JUR 601 Innføring i juss for næringslivet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Guri Lindblad, "Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett - en kort oversikt", Svensk Skattetidning 2022 s. 209-227

Guri Lindblad, "Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, med særlig vekt på tilfeller hvor selvstendige ytelser omsettes samlet", Skatterett 2021 s. 154-175

Guri Lindblad, "Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett", Universitetet i Bergen 2021 (doktoravhandling 359 sider)

Guri Lindblad, "Hovedytelseslæren, mer enn bare hovedytelser? – En kommentar til Rt. 2009 s. 1632 og bruken av hovedytelseslæren i norsk merverdiavgiftsrett",  Skatterett 2020 s. 3-27