Jon Vøllestad

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Mine forskningsinteresser er forståelse og behandling av angst, depresjon og andre emosjonelle lidelser. Jeg har vært opptatt av hvordan aksept og oppmerksomt nærvær (mindfulness) kan være til hjelp for mennesker med angst og tilbakevendende depresjon, og har deltatt i ulike kliniske studier av dette. Mitt hovedfokus nå er transdiagnostisk behandling, som retter seg mot felles sårbarhetsfaktorer til grunn for ulike lidelser heller enn mot spesifikke diagnoser. Sammen med kollegaer ved UiB og internasjonalt forsker jeg på den transdiagnostiske modellen “Unified Protocol”. Vi arbeider også for å implementere denne tilnærmingen i norsk psykisk helsevern og andre settinger. 

 

Publikasjoner
Programdeltagelse
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Kronikk
Fagartikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Fagbok
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave
Intervju tidsskrift

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Transdiagnostisk behandling av emosjonelle lidelser (Unified Protocol)

Behandling av psykiske lidelser har lenge vært rettet mot spesifikke diagnoser. Dette har bidratt til utvikling av mange virksomme metoder, men fører også med seg noen utfordringer. Det er krevende for den enkelte behandler å lære seg en manual for hver lidelse, og det er ressurskrevende å implementere mange ulike metoder i helsetjenestene. I tillegg gjør høy komorbiditet mellom tilstander at det kan være vanskelig å vite hvilken diagnosespesifikk tilnærming en skal velge. Videre stiller forskning på psykiske lidelser mer grunnleggende spørsmål ved gyldigheten av den kategoriske diagnoseforståelsen i DSM-og ICD-systemene. Dette har ført til økt interesse for transdiagnostisk behandling, som retter seg mot sårbarhetsfaktorer som er felles for ulike tilstandsbilder. En slik tilnærming er Unified Protocol (UP), som fokuserer på vansker med følelsesregulering som underliggende prosess på tvers av psykiske lidelser. Noen fordeler med UP er at en kan forenkle opplæring av terapeuter, og gi fleksibel behandilng til pasienter med flere ulike lidelser samtidig.

Dette prosjektet har flere deler. Det er startet en gjennomførbarhetsstudie (feasibility study) av UP i Psykologisk universitetspolilklinikk ved Institutt for klinisk psykologi. Prosjektet vil også gjøre det mulig å undersøke mulige endringer i interoceptiv evne (sansning av indre kroppslige funksjoner som hjerte og respirasjon) og hjerteratevariabilitet (som er knyttet emosjonsreguleringsevne) hos personer som gjennomgår behandling med UP. Professor Elisabeth Schanche, førsteamanuensis Jon Vøllestad og førsteamanuensis Berge Osnes er prosjektledere for dette prosjektet. Det planlegges en større europeisk multisenter studie (RCT) som involverer noder fra Spania, Portugal, Romania, Tyskland, Danmark og Norge. I denne delen av prosjektet vil nye digitale løsninger og teknologiske hjelpemidler som smarttelefon-apper bli tatt i bruk og testet.