Julie Solberg Knutsen

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskning

Stipendiat i prosjektet: Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)​
2021-2025

Mitt ph.d-prosjekt handlar om fastlegar som rettleiarar for medisinstudentar i praksis i allmennmedisin. Vi innhenter data frå fastlegane i Noreg kring deira høve for å rettleie medisinstudentar og kva som trengs for å starte med/halde fram med rettleiing. Vi undersøker fastlegane sine haldningar og sin motivasjon til å ta imot medisinstudent på fastlegekontoret, og vi gjer kvalitativ intervjustudie på fastlegar og medisinstudentar sine erfaringar med parpraksis - kor to og to studentar tek praksisen saman.

 

 

Eg er tilknytta Fagområde for allmennmedisin og forskingsgruppene HELFORSK og gruppe for medisinsk utdsanningsforsking (MedUt). HELFORSK jobbar med forsking på helsetenesta med vekt på allmennlegetenesta, primærhelsetenesta og samhandling kor allmennlegetenesta inngår. MedUt jobbar med forskning, teoriutvikling og kunnskapsimplementering innen medisinsk utdanning.

Undervisning
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

STUP - Styrka Utplassering i Praksis

PROFMED - Medical students' professional identity formation during hospital practice

FRONESIS - Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (Til nettside)