Kristin Strømsnes

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Kristin Strømsnes er professor og visestyrer ved Institutt for sammenliknende politikk. Hennes mest sentrale forskningsfelt er politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, miljøvernorganisering, samt samisk medborgerskap. Hun er forskningsleder ved instituttet og en aktiv forsker som alene eller i samarbeid med andre har publisert 8 bøker og omlag 50 fagartikler og bokkapitler. I periodene 2012-2015 og 2019-2021 var hun koordinator for forskningsgruppen Medborger, opinion, representasjon, som oppnådde høyeste skåre og ble vurdert som Excellent i evalueringen av samfunnsvitenskapene i 2018. Gruppen har også fått tildelt nettverksmidler fra Norges Forskningsråd for perioden 2020-2024, og driver blant annet The CORE Lecture Series og Rokkan Symposium.

Kristin Strømsnes har for tiden emneansvar for kurs i Politisk mobilisering på bachelornivå (Sampol107) og har ansvar for Masterseminaret i sammenliknende politikk (Sampol306). Fra 2013 til 2021 hadde Strømsnes ansvar for forskerutdanningen ved instituttet (sammen med Cornelius Cappelen fra 2018), og hun har også vært fagansvarlig for PhD-seminar i regi av International Society for Third Sector Research (ISTR, 2022) og hun har vært mentor under The Arqus Online Mentoring Programme. 

Det akademiske året 2018-2019 var Strømsnes Visiting Democracy Fellow ved Harvard Kennedy School, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, og hun har også hatt kortere forskningsopphold ved Uppsala universitet, Aalborg universitet og University of Michigan, Ann Arbor. Strømsnes har hatt full stilling ved UiB siden 2008, og har ut over det lang erfaring fra instituttsektoren (LOS-senteret, Rokkansenteret, Uni Research, Norce).

Strømsnes var en av initiativtakerne til etableringen av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med kollegaer ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo i 2008, og hun ledet senterets virksomhet i Bergen de første fem årene. Hun var involvert i etableringen av Medborgerpanelet i Bergen og har sittet i referansegruppen for Representantpanelet. Hun var også en av forskningslederne i SFF-initiativet Visions of the Arctic og er tilknyttet forskningsprosjektet Indigenous people and governance in the Arctic. I 2023 var hun med i programkomiteen for den årlige bærekraftskonferansen i Bergen (SDG), og hun har også vært medlem av styringskomiteen for The European Non-Territorial Autonomy Network (ENTAN, 2019-2023). 

I 2013 var Strømsnes leder for Kvinnestemmerettsjubileet ved UiB. Hun har også vært leder for likestillingsutvalget (2021) og kvinnenettverket (2022-2023) ved Institutt for sammenliknede politikk, og hun har sittet to perioder som 1. vara i fakultetsstyret ved SV-fakultetet (2013-2021). Strømsnes er for tiden representant i Instituttrådet ved Institutt for sammenliknende politikk, lokal tillitsvalgt i Forskerforbundet i Bergen, sitter i juryen for den årlige Stein Rokkan prisen og er vararepresentant til styret til Det norske universitetssenteret i Paris.

Undervisning

Jeg er for tiden emneansvarlig for Sampol107 - Politisk mobilisering (vår) og Sampol306 - Masterseminar i samanliknande politikk (høst). Jeg foreleser også på Sampol120 - Scandinavian Politics and Government.

 

Tidligere undervisningsansvar:

Masterseminar i samanlinande politikk (Sampol306) (2020-2022)

Masteroppgaven (Sampol350) (2019-2021)

Politisk mobilisering (Sampol107) (2014-2023)

Arctic Politics (Sampol371) (2022)

Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forskning (Sampol324) (2017-2020)

Bacheloroppgave i sammenliknende politikk (Sampol260) (2016)

Politisk engasjement: Endringer og utfordringer (Sampol324) (2015-2016)

Samfunnsvitenskapelig metode (Met102) (2008-2014)

Changes and Challenges in Political Engagement (Sampol341) (2013)

Velferd og demokrati: Sametinget og den nye samiske offentligheten (Sampol345) (2012)

Velferd og demokrati: Sivilsamfunnets rolle (Sampol322) (2009-2010)

Rettigheter og representasjon i den skandinaviske velferdsmodellen (Sampol322) (2008)

Prosjektarbeid (Sampol303) (2006)

Forprøven i samfunnsvitenskapelig metode (Mesaf) (1993-1996)

 

Bidrag til kurs:

"Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv" - Politikk, styring og endring i helse- og velferdssektoren (SA6-409), Politikk, styring og endring i utdanningssektoren (SA6-410), Politikk, styring og endring i offentlig sektor (SA6-411)

"Politikk i Norden" - Examen facultatum: Innføring i sammenliknende politikk (Sampol100)

"Alternative forms of civil society participation" - Political Mobilization: Social Movements, Organizations and Political Parties (Sampol212)

"Social Capital in Scandinavia", "Ethnic minorities", "Social Capital and Gender Equality" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Sosial kapital og regional utvikling" - Region og regionalisering (GEO327)

"Universelt demokrati: Likestilling" - Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører (Sampol110)

 

Veiledning - ferdige PhD-avhandlinger:

Diaspora Mobilization for Justice During Conflict. The Case of Syria - Espen Ringkjøb Stokke, 2021

Consistent Citizens? Exploring and Explaining Mechanisms of Opinion Change - Åsta Dyrnes Nordø, 2019

Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School - Julie Ane Ødegaard Borge, 2016

Climate Change: Challenging democracies, challenging parties - Sondre Båtstrand, 2015

Non-governmental participation within authoritarian constraints. Twenty years of organizational growth and institutional development around AIDS in China - Hans Jørgen Gåsemyr, 2015

 

Jeg var PhD-ansvarlig ved instituttet fra 2014 til 2021.

 

Veiledning - ferdige master/hovedoppgaver:

Between local needs and geopolitics in Longyearbyen: how a unique political context affects adaptation to climate change and increased tourism - Erlend Bjerke Otterå, 2023

Makt og innflytelse eller resultat av symbolpolitikk? En studie av kommunale ungdomsråd og deres følelse av innflytelse - Benjamin Jakobsen, 2022

The Norwegian labour market, a gender equality paradox? A qualitative case study of Norway from the 1970s until today - Kaja Eriksrød, 2021

Bompengeopprøret i Rogaland. Hets, truslar og bompengar - Agnes Hoshovde Bernes, 2020

Skandalepolitikk og medienes rolle. En emnemodellering av mediedekningen av metoo-kampanjen - Vilde Smedsvik, 2020

Climate and Conflict: A logistic multilevel analysis of the relationship between climate variability and violent conflict - Ola Nestvold Grendal, 2020

Kjønnsperspektiv i norsk asylforvaltning. En casestudie av UDIs tolkning av kjønnsperspektivet i asylvurderingen - Lena Aastrøm, 2019

Mange politiske mål på få mål jord – ein analyse av partipolitikkens rolle i forvaltninga av norske jordressursar - Lina Hamre, 2017

Bosetting av flyktninger: Kommunene i et krysspress? - Hege Gotteberg Eide, 2017

Changing narratives? An analysis of the Effects of the European Debt Crisis on the European Integration Narratives of the SPD and the CDU/CSU - Marte Utgård Malones, 2016

Miljøpartiet de Grønne på Stortinget: En studie av et partipolitisk gjennomslag - Bjørn Siem Knudsen, 2016

"Balansekunstnerne" - Utforskende casestudie av ideologiske tankesmier i Norge - Maria Dyrhol Sandvik, 2015

Veien til økt kvalitet. Internasjonalisering av norsk høyere utdanning - Belinda Gloppen Helle, 2015

Motiv for fiskeribistand. En kvalitativ analyse av to norske bistandsprosjekt til fiskerisektoren - Amalie Statland Fantoft, 2015

Hva skyldes forskjellene? – En vekstkurveanalyse av politisk representasjon av kvinner i 20 demokratier over tidsperioden 1970-2013 - John Martin Roaldset, 2014

To sider av same sak. Ein kvantitativ casestudie av kommunesamanslåingar og politisk legitimitet - Marius Myklebust, 2013

Det regionale nivåets framtid. En komparativ studie av holdninger til forvaltningsordningen blant fylkestingspolitikere på Vestlandet - Torben Tøsse Blindheim, 2013

The Development of Political trust. A multilevel analysis of cross-curtain differences in State-citizen relationships - Fredrik Herdlevær Sagafos, 2011

The Norwegian Voluntary Sector in Change. The Impact of Changes in Organizational Type, Structure, and Membership on Local Voluntary Associations' Political Involvement - Karoline Garshol, 2011

Explaining Compliance: What makes the polluter turn green? An event history analysis of member state compliance with the Montreal Protocol - Åsta Dyrnes Nordø, 2010

Norske nasjonale ekspertar – ein kanal for innverknad eller gratis arbeidskraft til Brussel? - Marte Nes, 2009 

”Om ikke akkurat grasrot, så nesten litt” Miljøverndepartementets bruk av ’sivilsamfunnsinitiativer’ som virkemidler for økt folkelig miljøengasjement - Ingrid Sælensminde, 2008

Sivilsamfunns demokratiske rolle. Er Norge og Danmark så ulike? - Marit Jacobsen, 2007

Grøn politisk ideologi og den norske miljøvernrørsla - Heidi Kristin Reppen, 1998

Publikasjoner

Siste bok: 

Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. (Henriksen, Strømsnes & Svedberg (red.), Springer 2019)

 • "Civic Engagement in Scandinavia offers a solid, data-driven, fascinating, and valuable discussion of the commonly applied theories of volunteering and civic engagement by emphasizing the need to contextualize our knowledge." Liv Egholm i Acta Sociologica.
 • "To those with a keen interest in the interaction between voluntarism and social democratic governance, this is essential reading." Lawrence Cumming i Voluntas. 

   

  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  1999
  1998
  1997
  1996
  1995
  1994
  1992

  Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

  Prosjekter

  Pågående:

  Network-CORE, 2020-2024, Norges Forskningsråd

  Sametingsvalgundersøkelsen 2021, 2021-2025,  Sametinget

  Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2020-2025, Kulturdepartementet

   

  Tidligere:

  Sametingsvalgundersøkelsen 2017, 2016-2020,  Sametinget

  Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging, 2017-2019, Norges Forskningsråd

  Digital Revolutions: Assessing the Role, Influence, and Potential of New Information Technology Tools in 21st Century Politics and in Applied Research, 2015-2017, CMI/UiB

  Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2013-2019, Kulturdepartementet

  Towards a new Chinese welfare state: Chinese perceptions of distributive justice, 2013-2017, Norges Forskningsråd

  Folkelige bevegelser og aksjonisme. Bidrag til Stortingets historie 1964-2014, 2011-2014, Stortinget

  Social media and the new public sphere: Consequences for citizenship and democracy, 2011-2013, Norges Forskningsråd

  Evaluering av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2011, 2010-2013, Kommunaldepartementet

  Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor; http://www.sivilsamfunn.no (prosjektleder/forskningskoordinator), 2008-2013, Kultur- og kirkedepartementet

  Kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid (prosjektleder), 2008, Kultur- og kirkedepartementet

  Nye storbyregioner - endret deltakelse. Borgere, partier og frivillighet, 2006-2009, Norges Forskningsråd

  Ett land, to folk – en studie av dobbelt politisk medborgerskap (prosjektleder), 2006-2007, Universitetet i Bergen

  CINEFOGO. Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the Making of European Citizenship, 2005-2008, norsk partner, EU Network of Excellence

  IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll, 2003-2007, Norges Forskningsråd

  Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap, personlig post doc, 2003-2006, Norges Forskningsråd

  Bok fra Medborgerundersøkelsen (prosjektleder), 2001-2003, Makt- og demokratiutredningen

  Miljøvernundersøkelsen 1995 (prosjektkoordinator), 1995

  Frivillig organisering og miljøvernpolitikk, personlig doktorgradsstipend, 1994-2000, Norges Forskningsråd