Silje Mæland

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Prof. Silje Mæland deler tiden sin mellom vitenskapelig arbeid og kunnskapsklyngearbeid. Hun er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge. Hun har spesialisert seg på forskning innen arbeids- og helse feltet og er leder av Nasjonalt fagråd for arbeid og helse. Mæland leder Faglig forum i Alrek helseklynge, og leder forskning og utviklings gruppen i Idrettsklynge Vest og forskningsleder i Sunnaasstiftelsen.

Mæland leder forskningsprosjektet Bergen in Change COVID-19-studien, et forskningssamarbeid mellom partnere i Alrek helseklynge: https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien#publikasjoner 

Foruten arbeid og helse, herunder sykefravær, arbeidsevne og retur til arbeid forsker Mæland på legers og andre aktørers vurdering av pasienter med tanke på sykefravær og diagnosesetting. Hun ledet en stor RCT i 2016 som evaluerte effekten av Ny medisinsk vurdering ved 6 mnd sykmelding.

Videre har Mæland forsket på helseplager og funksjonsutfordringer i pasientpopulasjoner (Ehler Danlos syndrom, Vestibulære sykdommer, Cerebral Parese) og hun anvender både kvalitativ og kvantitativ metode i sin forskning.

Fra 2023 er Mælands forskning rettet spesielt mot kvinner, overgangsalder og arbeid:

Hvert år går 27.500 norske kvinner inn i overgangsalderen, og av disse vil ca. 30% få betydelige helseplager som reduserer deres livskvalitet og arbeidskapasitet. Helseplagene kan variere fra depresjon, muskel-leddsmerter, søvnproblemer, hodepine, generell trøtthet, nedsatt lungekapasitet og ekstreme hetetokter. Plagene blir ofte definert som uspesifikke og bidrar i betydelig grad til kvinners sykefravær og uførepensjon

Det lite forskning på kvinners overgangsalder og begrenset kunnskap blant kvinner selv og i helsetjenesten. Mangel på kunnskap kan føre til at kvinners plager ikke blir assosiert til overgangsalder og dermed blir diagnostisert, behandlet og medisinert som uspesifikke kvinneplager og noe kvinner må leve med.  

Kvinnehelseutvalgets rapport (NOU) påpeker at det trengs mer forskning for å fastslå hvilken rolle overgangsplager spiller i kvinners frafall fra arbeidslivet i denne alderen. Videre at det trengs mer forskning på overgangsalderens innvirkning på kvinners fysiske og psykiske helse, og hvordan overgangsalderen oppleves for kvinner i ulike sosioøkonomiske posisjoner. Det er også behov for økt kunnskap om sammenhengen mellom overgangsalder og kvinners sykefravær og utgang fra arbeidslivet. 

Les også: https://forskning.no/arbeid-kjonn-og-samfunn-kvinnehelse/helseplager-ved-overgangsalderen-kan-vaere-en-viktig-arsak-til-at-mange-kvinner-i-50-arene-fases-ut-av-arbeidslivet/2239514

Formidling

Formidling har vært en prioritert oppgave for meg fra dag en av mitt Ph.d. løp. Jeg var heldig som forsket på et tema med stor allmenn interesse – sykefravær. I tillegg hadde jeg veiledere med en grunnholdning om at vi aldri sa nei til henvendelser fra media. Jeg ble tidlig utfordret på formidling og oppfordret til å søke om deltakelse i Forsker Grand Prix.

Formidling er for meg et av de viktigste samfunnsoppdragene som forsker. Som privilegert forsker med eksternfinansierte forskningsmidler har jeg alltid sørget for å formidle i flere fora. Dette har vært foredrag for forvaltning, foreninger, allmennheten, på arrangementer på Litteraturhus, i radio og på TV. I tillegg til formidling til studenter og kolleger har populærvitenskapelig formidling blitt min spisskompetanse og jeg blir ofte spurt av fakultetsledelse og kommunikasjonsavdelingen ved UiB om å bidra.

Det medisinsk fakultet har årsrapporter på vitenskapelig ansattes formidling i tradisjonelle media. Jeg ble ansatt som førsteamanuensis på UiB i 2019 (50%) og fra 2020 i 100% stilling. Allerede i 2020 var jeg på listen over de som formildet mest på fakultetet. I 2020 var jeg 24 ganger i media for UiB og ble ranket som den 17. beste på medisinsk fakultet. I 2021 var jeg 61 ganger i media og klatret med det til 11. plass. Det medisinske fakultet har om lag 1200 medarbeidarar, ca 1900 studentar og er med sine over 500 Ph.d.-kandidatar ein av dei største bidragsytarane til forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen.

For å illustrere dette vil jeg trekke frem min rolle som prosjektleder og formidler av forskningsresultater i prosjektet Bergen I Endring – COVID-19. Dette prosjektet ble opprettet på rekordtid i mars/april 2020. Jeg bygget en prosjektgruppe som var satt sammen av forskere og byråkrater: To fakultet på UiB (medisinsk fakultet og psykologisk fakultet), FHI, Helse Bergen HF, Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune. Uten evne til klar og god formidling tror jeg ikke vi ville klart å bygge denne gruppen fra hjemmekontor i starten av en pandemi. Ingen i teamet hadde jobbet sammen før og vi var helt avhengig av en prosjektleder som kunne formilde klart og tydelig hva vi skulle gjøre i fellesskap og hva den enkelte hadde ansvar for. Allerede 16. april 2020, før vi sendte ut første invitasjon om deltakelse i forskningsprosjektet til 80 000 bergensere, var jeg på Vestlandsrevyen for å formilde hensikten og viktigheten av dette prosjektet.

Distriktsnyheter Vestlandsrevyen – 16. april 2020 kl. 19:45 – NRK TV

Deretter fulgte mange medieoppslag som en direkte konsekvens av vilkår i REK godkjenningen. Med et prosjekt med et bredt formål var vi pålagt å formilde funn til allmennheten på en effektiv måte. Dette resulterte i en prosjektside hvor vi la ut all ny info i prosjektet slik at allmenheten og deltakerne våre kunne følge med. Her la vi også ut alle medieoppslagene prosjektet genererte og stort sett var det jeg som prosjektleder som formilder informasjon og resultater fra prosjektet i På Høyden, i Bergensavisen, BT, TV2, forskning.no, NRK Hordaland i dag. Aftenposten, NRK, BT Magasinet etc.

Nyhetssaker om BIE-studien | Institutt for global helse og samfunnsmedisin | UiB

Da Pandemisenteret ble offisielt åpnet i oktober 2020 var jeg med for å formidle erfaringer og foreløpige resultater fra prosjektet til Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim

Åpnet pandemisenter ved UiB | Det medisinske fakultet | UiB

I 2014 fikk jeg pris for fremragende undervisning ved Høgskulen i Bergen og i 2020 ble jeg tildelt status som merittert underviser ved Det medisinske fakultet UiB. Disse utmerkelsen handler også delvis om evne til formidling til og med våre studenter og kolleger.

 

Undervisning

Tilknyttet master i Helse og samfunn hvor hun har ansvar for undervisning rettet mot arbeid og helse som fagfelt.

Silje Mæland er utdannet fysioterapeut ved University of Bradford, Storbritannia og MSc (2007) og PhD (2013) ved Universitetet i Bergen/ Uni Research Helse (i dag NORCE). 

Hun har tiligere jobbet som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) hvor hun underviste i nevrologisk fysioterapi. I 2014 ble Mæland tildelt «Pris for fremragende undervisning» ved HVL.

I 2020 ble hun tildelt satus som merittert underviser ved det medisinske fakultet. Statusen tildeles for fremragende undervisningspraksis og systematisk og målrettet arbeid med utvikling av utdanningskvalitet. Meritterte undervisere har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet, en klar utdervisningsfaglig utvikling over tid, en forskende tilnærming til sin egen undervisningspraksis og en kollegial holdning og praksis. Status som merittert underviser medfører opptak til det pedagogiske akademiet ved Det medisinske fakultet.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Intervju tidsskrift
Rapport
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Programdeltagelse
Kronikk
Fagartikkel
Leserinnlegg
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin