Næringsstruktur og internasjonal handel

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi studentane ei generell innføring i næringsstruktur og internasjonal handel.

Kurset gir en innføring i teori om generell likevekt og internasjonal handel. Det viser hvordan teorien kan brukes til å analysere næringsstruktur og utenriksøkonomi i et land med en liten, åpen økonomi slik som Norge. Kurset fokuserer på gevinster ved handel knyttet til utnyttelse av komparative fortrinn og stordriftsfordeler, men også på potensielle kostnader knyttet til markedsmakt og dumping. Andre sentrale emner er hvordan handel påvirker forholdet mellom skjermet og konkurranseutsatt sektor, samt næringsstruktur og faktoravlønning på kort og lang sikt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan gjere greie for grunnleggjande teoriar for handel basert på komparative fortrinn og stordriftsfordelar
 • kan gjere greie for handelspolitiske verkemiddel og kva for nokre effektar desse kan ha på handel og velferd

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan diskutere frihandel opp mot effektivitet, u-land, låginntektsgrupper og miljø
 • kan utvikle og berekne utfalla i spesialtilfelle av modellane brukt i kurset
 • kan bruke, utvide og tilpasse modellane i kurset til å analysere aktuelle problemstillingar
 • kan samanfatte og drøfte resultat frå forskjellige deler av kurset 

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har innsikt i relevante problemstillingar knyt til næringsstruktur og internasjonal handel
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar på fagområdet og kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelmessig
Krav til forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar. Seminarundervising.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve. Leverast i grupper på 2-4 studentar. Studenter med vektige grunnar kan søkje om å få levere individuelt.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studentene må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
 • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
 • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
 • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.