Politisk økonomi - økonomiske perspektiver

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studentane skal ha kunnskap om korleis økonomisk politikk faktisk blir utforma gjennom samspel mellom ulike samfunnsaktørar. Spesielt må studentane kunne analysere korleis organiseringa av politiske prosessar påverkar makroøkonomisk politikk og fordelingspolitikk.

Mykje av pensum i samfunnsøkonomi dreier seg om korleis økonomisk politikk bør utformast. Dette emnet tar for seg korleis økonomisk politikk faktisk blir utforma gjennom samspel mellom ulike samfunnsaktørar, herunder velgjarar, politiske parti og interessegrupper. Sentralt i emnet er korleis organisering av politiske prosessar påverkar makroøkonomisk politikk og fordelingspolitikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

  • kan gi en oversikt over sentrale teoriar for korleis økonomisk politikk faktisk vert utforma gjennom samspel mellom ulike samfunnsaktørar, her under veljarar, politiske parti og interessegrupper.
  • kan forklare korleis ulike avgjerdsreglar og -prosedyrar verkar i direkte og representative demokratiske system.
  • kan gjere greie for viktige omgrep som medianveljarteoremet, minste vinnande koalisjon og rent-seeking.

Ferdigheiter

Kandidaten...

  • er i stand til å bruke den teoretiske kunnskapen til drøfting og analyse av praktiske og aktuelle økonomisk-politiske problemstillingar.

Undervisningssemester

Ujamt
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar. Seminarundervisning.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Vurderingssemester

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
  • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
  • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
  • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.