Praksisbasert prosjektarbeid

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål: Målet med kurset er å lære deltakarane, både individuelt og som gruppe, bruk av samfunnsøkonomisk kunnskap i samanheng med eit praktisk oppdrag for ein ekstern oppdragsgjevar («kunde»).

Innhald: Studentane gjennomfører eit prosjekt for den bedrifta/organisasjonen som er oppdragsgjevar. Prosjektet blir gjennomført som eit gruppearbeid med 3-6 studentar pr. gruppe, og blir dokumentert i form av ein prosjektrapport.

Ved semesterstart vert det helde oppstartsseminar med fokus på å bu studentane på ulike sider ved det å jobbe for ein ekstern oppdragsgjevar. Ein viktig del av dette seminaret er å gjere studentane medvitne på sin eigen kompetanse og korleis dei kan nytte denne i praksisen. Vidare går ein igjennom praktiske utfordringar og forslag til løysingar på situasjonar som kan oppstå. Sidan prosjektet er organisert som gruppearbeid vil det også bli lagt vekt på opplæring i effektiv arbeidsorganisering, herunder møteteknikk.

Studentane blir tildelt eit prosjekt, og må rekne med å måtte delta i utviklinga av prosjektet. Studentane får grupperettleiing både frå bedrifta/organisasjonen og frå Institutt for økonomi. Dette blir organisert som prosjektmøter der studentane får ansvar for å organisere og leie møter. I tillegg vil kvar student få individuell rettleiing frå instituttet etter behov.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

  • kan beskrive korleis ein bedrift/organisasjon organiserer arbeidet

Ferdigheiter

Kandidaten...

  • kan bruke samfunnsøkonomi på arbeidsrelevante praktiske oppgåver
  • kan organisere og leie prosjektmøter, ta referat etc.

Kompetanse

Kandidaten...

  • kan kombinere teori med erfaringsbasert læring
  • kan reflektere over forholdet mellom teori og praksis
  • kan arbeide med observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk utøving av faget
  • kan presentere eigne og andre sine arbeid skriftleg og munnleg
  • kan samarbeide om å skrive felles prosjektrapport

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Krav til studierett
Emnet er avgrensa til studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi.
Arbeids- og undervisningsformer

Form: Seminar og individuell rettleiing

Tal veker: rundt 16 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Praksisrapport (skal skrivast i gruppe)

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
Bestått / ikkje bestått
Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiBs studieforskrift § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til Studieveileder.econ@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.