Miljø og reservoargeofysikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten skal kunne:

 • definere ulike geofysiske egenskaper til en bergart.
 • diskutere ulike reservoaregenskaper til grunne sedimenter og dypere bergarter.
 • gjennomgå de viktigste prinsippene og modellene for å beregne de geofysiske egenskapene til ukonsoliderte og konsoliderte sedimenter.
 • diskutere geofysiske effekter av frysing og tining av grunne sedimenter som følge av endringer i forholdet mellom vann og is.
 • gjennomgå prinsippene for innsamling og bruk av geofysiske data av grunne bergarter.
 • diskutere geofysiske effekter knyttet til dypere liggende reservoarer som følge av endringer i sammensetning av porevæske, porøsitet og trykk.
 • gjennomgå ulike seismiske attributter som karakteriserer hvordan refleksjonsamplituden varierer med offset.
 • diskutere metoder som kan brukes direkte til å karakterisere reservoarforhold fra geofysiske data.

Ferdigheter: Studenten skal kunne:

 • fra kjennskap til sammensetning av en sedimentær bergart kunne beregne dens termiske, seismiske og elektromagnetiske egenskaper.
 • beregne seismiske effekter som følge av tining/frysing av grunne sedimenter.
 • gjøre modellering av seismiske data fra grunne bergarter for å karakterisere ulike signaturer fra overflatebølger.
 • beregne hvordan økt dyp og høyere temperatur vil endre egenskapene til reservoaret og de geofysiske parameterne.
 • beregne effektene av endrete reservoarforhold på geofysiske egenskaper.
 • gjøre enkel amplitude versus offset analyse og bruke dette i analyse av reservoarer.
 • konstruere såkalte bergartsfysiske beslutningskart for bruk i kvantitativ seismisk tolkning.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne:

 • bruke presis terminologi for å diskutere ulike typer av geofysiske data og hvordan de kan måles
 • gjennomgå og diskutere strategier for geofysisk overvåkning av økt varmestrøm i de grunne sedimentene på land i Arktis og hvilke konsekvenser dette kan ha for miljøet.
 • gjennomgå og diskutere strategier for forbedret reservoarkartlegging og kvantitativ seismisk tolkning ved bruk av seismiske data.
 • gjennomgå og diskutere strategier for bruk av geofysiske data for overvåkning av dypere reservoarer der det injiseres CO2 og kan oppstå lekkasje.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

GEOV101

Instituttet kan vurdere fritak fra forkunnskapskravet ved søknad. Kontakt studiekonsulenten på Instituttet.

Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 sp overlapp med GEOF294.
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Førelesningar, 2 timar/veke
 • Øvingar med hjelp, 2 timar/veke
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Studentane må levera inn tre skriftlege oppgåver som skal vere godkjende for å få endeleg vurdering i emnet. Desse oppgåvene er bare gyldige i to (2) semester, inkludert semesteret dei vart godkjende.
  Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Skriftlege oppgåver, utgjer 40% av karakteren.
  • Munnleg eksamen, utgjer 60% av karakteren.

  Begge vurderingsdelar må vere bestått med karakteren E eller bedre for å få endeleg vurdering i emnet.

  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg i semestra emnet vert undervist.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.