Moderne italiensk kortprosa

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å byggje ut språkkunnskapane hjå studentane. Eit anna mål er å gje ei innføring i skjønnlitterære tekstar frå det 20. hundreåret.

Emnet er basert på studium av eit utval kortprosatekstar frå moderne italiensk litteratur. Tekstane skal studerast i eit språkleg og kulturhistorisk perspektiv.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Dei studentane som har gjennomført emnet,

  • har språkleg og tematisk innsikt i dei utvalde tekstane
  • har noko kunnskap om den kulturhistoriske konteksten til tekstane.

Dugleik

Dei studentane som har gjennomført emnet,

  • kan drøfte språklege element i moderne italiensk kortprosa
  • kan analysere pensumtekstane tematisk og i kulturhistorisk perspektiv
  • kan formidle og drøfte kunnskapar innanfor fagområdet på munnleg og skriftleg italiensk.

Generell kompetanse

Dei studentane som har gjennomført emnet,

  • kan gjennomføre eit prosjekt som strekkjer seg over tid
  • kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling knytt til fagstoff
  • kan vidareutvikle kunnskapane sine og har evna til å gjere bruk av dei i ein større samanheng.

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Italienskkunnskapar minst på nivå med dei som emnet ITAL100 gjev.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Omfanget av undervisninga i emnet vil normalt vere 2 dobbeltimar seminar (altså 4 undervisningstimar) kvar veke i ein periode på til saman 10 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må levere inn tre skriftlege øvingsoppgåver kor dei skal øve seg på dei ulike komponentane i ein litterær analyse. Kvar oppgåve vert vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

Alle øvingsoppgåver må vere godkjent i undervisningssemesteret for å kunne ta eksamen. Godkjenninga av det obligatoriske arbeidskravet er berre gyldig i det semesteret det blir gjennomført og i semesteret etter.

Vurderingsformer
Vurderingsforma i emnet er ein heimeeksamen utan rettleiing med ei vekes innleveringsfrist mot slutten av semesteret. Oppgåva skal skrivast på italiensk, og svaret skal ha eit omfang på mellom 1300-1400 ord.
Karakterskala
Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår. Det er òg vurdering tidleg i hausemesteret for studentar med gyldig godkjenning av det obligatoriske arbeidskravet frå semesteret før.
Litteraturliste
Litteraturlista opplyser om dei tekstar som til ei kvar tid gjeld for emnet. Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Undervisningsopplegget blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Alle hjelpemiddel er tillatne ved heimeeksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for italiensk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.