Flow kjemi og teknologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gi kandidaten teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter på høyt nivå innenfor flow-kjemi og teknologi. Kandidaten skal kunne nyttegjøre seg av etablert kunnskap og ta del i en innovativ videreutvikling av fagfeltet flow-kjemi og teknologi. Videre skal emnet gi studenten trening i å innhente og evaluere relevant vitenskapelig litteratur. 

Innhold:   
Grunnleggende teoretiske kunnskaper om konstruksjon og fremstilling av mikroreaktorer og deres egenskaper, in-situ reaksjonsovervåkning og fordeler og begrensninger med flow reaktor systemer. Dyptgående kunnskaper om og generelle ferdigheter i bruk av flow-reaktorer, mikro-miksere, pumper og andre enheter som inngår i flow-reaktorsystemer. Videre vil eksperimentell erfaring erverves gjennom laboratorieøvelser og demonstrasjoner hvor flow-reaktorsystemer benyttes til syntese av et utvalg av organiske målmolekyler, som for eksempel mellomprodukter til legemidler, aktive ingredienser (legemidler) og analyse av legemidler, metabolitter og miomarkører som finnes i biologisk materiale. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emna ha følgende læringsutbytte definiert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

 Kunnskaper:

Studenten

 • har inngående kunnskaper om flowkjemi og teknologien som benyttes til dette
 • har kunnskaper om instrumentering som benyttes i fagfeltet, og kjenner til begrensinger, utfordringer og fordeler ved flowkjemi og teknologi
 • har kunnskaper om hvordan flow-kjemi prosesser kan utvikles og benyttes for fremstilling av farmasøytiske kjemikalier.

Ferdigheter: 

Studenten

 • kan bidra med faglige utviklings-arbeid og nyttegjøre seg av teknologi og metoder som blir brukt innen flow-kjemi for fremtstilling av mellomprodukter og aktive substanser for bruk i legemidler
 • kan planlegge eksperimenter og gjennomføre slike eksperimenter i laboratoriet 
 • kan beskrive og benytte flow reaktor teknologi av vesentlig betydning for legemiddelsyntes og andre finkjemianvendelser
 • kan kommunisere og samarbeide med andre yrkes-grupper

Generell kompetanse: 

 Studenten

 • kan analysere og identifisere problemstillinger innen analytisk kjemi knyttet til analyse av legemiddelsubstanser og slike stubstanser i biologiske prøver
 • kan benytte sine ferdigheter og kunnskaper på en innovativ måte innen fagfeltet
 • har kjennskap til vitenskapelige metoder og instrumentering som er nødvendig i kjemisk analytisk arbeid innen medisinsk teknololgi. 
 • kan kommunisere faglige problemstillinger med både fagsepesialister og i popularisert form
 • kan bidra til innovativ utvikling av ny teknologi for flowkjemi anvendelser 

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
KJEM130, KJEM131, KJEM250, KJEM230/KJEM235
Tilrådde forkunnskapar
KJEM110, KJEM120, KJEM140, PHYS225, KJEM231
Studiepoengsreduksjon
ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om at du har en studierett knyttet til Integrert Masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Studentar ved masterprogram i kjemi som tek eit tema innan syntese kan også få plass på emnet dersom kapasiteten tillet dette.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningvil foregå som forelesninger, kollokvier og laboratorieøvingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Laboratorieøvelser og demonstrasjonsforsøk. De obligatoriske aktivitetene er gyldige i to (2) påfølgende semestre etter godkjenningen. 
Vurderingsformer
Skriflig eksamen (60%) og vurdering av laboratorierapporter (40%)
Karakterskala
Ved sensur blir det brukt karakterskala A - F.
Vurderingssemester
Det er ordinært eksamen hvert semester. I semester uten undervisning er eksamen tidlig i semesteret. 
Litteraturliste
.
Emneevaluering
Studentene skal evaluere undervsiningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for faglig innhold og oppygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emnene der. 
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/Kjemisk Institutt har det administratvie ansvaret for emnet og studieprogrammet