Anne Lise Fimreite

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Anne Lise Fimreite er utdannet statsviter og er professor ved Institutt for politikk og forvaltning. Fimreite har tidligere vært visestyrer ved instituttet, medlem av fakultetsstyret ved SV-fakultetet og var i perioden 2009-2013 fakultetets prodekan for forskning. Fra august 2013 til juli 2017 var hun Universitetet i Bergen sin valgte prorektor.

I sin forskning har Fimreite konsentrert seg om offentlig forvaltning og offentlig politikk. Statlig styring og kommunenes handlingsrom, kommunenes økonomiske situasjon og offentlig reformvirksomhet, har særlig opptatt henne sammen forholdet mellom forvaltningsnivåene. Hun har publisert en rekke artikler og flere bøker på disse feltene. Hun har også arbeidet med problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, og var i 2011 (revidert i 2014) medforfatter til boken Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Fimreite har i sin forskning de siste årene særlig vært opptatt av forholdet mellom sentrum og periferi og by og land, og har publisert artikler innenfor dette feltet. Hun deltok bl.a. også i innovasjonsprosjektet DEMOVATE ledet av Bergen kommune og NORCE som prøvde ut nye deltakelsesformer i lokaldemokratiet. Hun har også publisert arbeider på dette området.

Fimreites nyeste forskning tar opp problemstillinger nyttet til antibiotikaresistens og hvordan dette like mye er et styringsproblem som et medisinsk og vitenskaplig problem. Hun deltar i et forskningsprosjekt om innbyggernes kunnskaper om og holdninger til antibiotikaresistens. Prosjektet er knyttet til CAMRIA - senter for tverrfaglig forskning på antibiotikaresistens som er finansiert av Trond Mohn Stiftelsen og er et samarbeid mello UiB og Haukeland Universitetssykehus.

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju
Leder
Lærebok
Poster
Mastergradsoppgave
Anmeldelse
Hovedfagsoppgave
Programdeltagelse
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Utvalgte publikasjoner

International peer-reviewed journals (2005-2013):

 1. «Local Government and Governance in Norway: Stretchend Accountability in Network Politics» (with Jacob Aars) in Scandinavian Political Studies, Vol 28,  no 3, 2005.
 2. «Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Government?» (with Harald Baldersheim) in West European Politics, vol. 28, no 4, 2005.
 3. «Reform Failure, The Processes of Devolution and Centralisation in Norway» (with Tommy Tranvik), in Local Government Studies, vol 32, no 1, 2006.
 4. «Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen», (with Jacob Aars) in Local Government Studies,  vol 33 (5), 2007.
 5. «Reform of the employment and welfare administrations – the challenges of coordinating diverse public organizations» (with Tom Christensen and Per Lægreid) in International Review of Administrative Sciences vol 73 (3) 2007.
 6. «Performance indicators in Norwegian Municipalities. Strategic Tools or Super Standards?» (with Jacob Aars) in Nordiske Organisasjonsstudier, no 1, 2008.
 7. «Reorganizing the Welfare State Administration. Partnership, networks and accountability» (with Per Lægreid) in Public Management Review vol 11 (3) 2009.
 8. “How to Carry Out Joint-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in International Journal of Public Administration, no 32: 1006-1025 (2009).
 9.  “How to Assess Administrative Reform? Investigating the Adoption and Preliminary Impacts of the Norwegian Welfare Administration Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in Public Administration Volum 88.(1), 232-246 (2010)
 10. “One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries”. (with Jostein Askim, Alice Moseley and Lene Holm Pedersen. Public Administration 2011;Volum 89.(4) ,1451-1468
 11. “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1) ,71-90
 12. “Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway” (with Tom Christensen and Per Lægreid) Administration & Society 2011 ;Volum 43.(5) , 561-594
 13. Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support (with Lise Rykkja, Peter Lango and Per Lægreid) Critical Studies on Terrorism 2011;Volum 4.(2) , 219-237
 14. “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1),71-90 
 15. “Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France” (with Philippe Bezes, Patrick Le Lidec and Per Lægreid) Governance 2013; Volume 26 (1),147-175
 16. “After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway?(with Per Lægreid, P. Lango and L.H. Rykkja). Studies in Conflict and Terrorism 2013.
 17. «22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar».. Nordiske Organisasjonsstudier, 14 (4), 49-58.

Norwegian peer-reviewed journals (2005-2012):

 1.  «Konsekvenser av velferdsrettigheter» (with Tommy Tranvik) in Tidsskrift for velferdsforskning, nr 4, 2005.
 2. «Kommunene i sentrum – Stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået» (wiht Jacob Aars, Yngve Flo and Tommy Tranvik) in Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift nr 3, 2006.
 3. «Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen» (with Ynge Flo, Tommy Tranvik and Per Selle) i Tidsskrift for Samfunnsforskning no 2, 2007.
 4. ”Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?” (med Kåre Hagen). Tidsskrift for velferdsforskning 2009, Volum 12.(3) s. 155-167)
 5. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd (with Jacob Aars) in Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(3) s. 3-8
 6. ”Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova (med Yngve Flo)  Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 02 / 2017 (Volum 32)

Books/chapters in books:

 1. Forskerblikk på Norge, en oppsummering fra satsningsområdet Ledelse, organisasjon og styring (ed.) Oslo:Tano-Aschehoug 1997.
 1. Governance i norske storbyer (edited with Tor Medalen), Oslo:Spartacus 2005.
 1. «Samordning – flernivåstyringens store utfordring» (with Per Lægreid) in Ingrid Helgøy and Jacob Aars (eds): Flernivåstyring og demokrati, Bergen:Fagbokforlaget 2008.
 1. «Norwegian Regions – New Wine and Old Bottles? » (with Per Selle) in Paul G. Roness and Harald Sætren (eds): Change and Continuity in Public Sector Organizations – Essays in Honour of Per Lægreid, Bergen:Fagbokforlaget 2009.
 1. “Norway” (with Tommy Tranvik) in: E. Page and M. Goldsmith (eds):Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. Routledge 2010 ISBN 0-415-54846-2. s. 163-178
 1. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (with Lise Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid) Universitetsforlaget 2011, revisited 2014 (ISBN 978-82-15-01816-4) 312 s.  
Prosjekter
Omtale

Fimreite har vært medlem i tre programstyrer i Norges forskningsråd fra 2000 til 2012 og sitter i dag i Forskningsrådets hovedstyre samtidig som hun leder Divisjonsstyret for Vitenskap. Hun ledet fram til 1.8 2013 den forskningsrådsfinansiert evalueringen av NAV-reformen og deltok våren 2013 i Politianalyseutvalg oppnevnt av Justisdepartementet. Utvalgets mandat var å analysere alle sider ved norsk politi etter kritikken fra Gjørvkommisjonen i 2012. Fimreite sitter i dag i Forvaltningslovutvalget som innen februar 2019 skal foreslå en ny Forvaltningslov og hun er med i ekspertutvalget som ble oppnevnt av regjeringen i juni 2017 for å foreslå oppgaver for de nye fylkeskommunene. 

Fimreite leder styret for avisen Khrono ved HIOA og sitter i styret ved Roskilde Universitet i Danmark.

Anne Lise Fimreite ledet for programkomiteen for UiBs Christiekonferanse i 2011, 2012 og 2013. Tidligere har hun vært leder for den lokale programkomiteen for EGOS-konferansen som samlet 1300 organisasjonsforskere i Bergen (2006) og hadde samme rolle da det første World Social Science Forum ble arrangert i byen som et samarbeid mellom bl.a. UiB og Unesco i 2009. Fra høsten 2013 har Fimreite hatt en fast spalte i Dagens Næringslivs ledelsesspalte (hver 6. uke) og fra august 2017 er hun fast gjestekommentator i Bergens Tidende.

Fimreite har vært leder for Norsk Statsvitenskapelig forening og medlem i den internasjonale statsviterforeningens styre i perioden 2000 til 2003.

CV:

Education:

Public administration, master degree 1986

Public administration, PhD 1996

Practice:

Sogn and Fjordane county council:   

Consultant, 1986 - 1988

The Norwegian Centre for Research in Organisation and Management (LOS-centre):

Research Fellow, 1988 - 1995

Researcher, 1995-1997

Norwegian Social Science Data Services:

Senior advicer, 1997 - 2001

Departement of Administration and Organization theory, University of Bergen:

Associate professor, 2001-2006,

Professor, 2006-

Deputy head of department: 2002-2005

Stein Rokkan Centre for Social Science, University of Bergen:

Researcher, 2001-present

Visiting scholar:

Institute for Local Government Studies (INLOGOV), University of Birmingham, UK, spring 1992.

Potsdam University, Potsdam, Germany, spring 2007.

Networks:

Nordic network for local government researchers.

 

Others:

 • Member of programme committee – Welfare, employment and migration – The Norwegian Research Council 2009 -
 • Member of programme committee - Democracy, Governance and Regionalisation – The Norwegian Research Council 2005-2009.
 • Member of programme committee – Urban development – The Norwegian Research Council 2000-2005.
 • Member of planning committee for research programme on Democracy, steering and regionalism – The Norwegian Research Council 2004-2005.
 • Member of Commission for Division of Functions between central and local government – tax area, Ministry of Finance, 2003-2004.
 • Head of local organizing committee for the 22. EGOS Colloquium in Bergen, July 2006.
 • Member of committee for new PHD-regulations at UoB, 2003.
 • Member of the research committee at the Faculty of Social Science, UoB, 2002-2007.
 • Member of the Faculty Board, Faculty of Social Science, UoB, 2005-2007
 • Head of Institute Council, Institute for Administration and Organization Theory, UoB 2005-2007.
 • Elected deputy dean – Social Science Faculty, UoB, 2009-2012
 • Member of the Interim board for the LOS-centre, 1996-1997
 • Member of the Board for Norwegian Social Science Data Services 2003-2007.
 • Member of Council, the Haraldsplass Hospital, 1999-present.
 • President for the Norwegian Association of Political Science 1999-2003.
 • Member of the Executive Committee, IPSA (International Political Science Association) 2000 -2003.
 • Editorial columnist at Kommunal Rapport (weekly newspaper for the Norwegian Association of local government) 2004-2005.
 • Head of local organizing committee for the first World Social Science Forum, Bergen, May 2009.
 • Head of the Evaluation Program for the reform in the Norwegian Welfare and Employment administations.