Karl Harald Søvig

Stilling

Dekan

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Forskning

Helse- og sosialrett, statsrett og forvaltningsrett.

Har særlig jobbet med bruk av tvang i velferdsretten, både overfor mennesker med rusmiddelavhengighet, psykiatriske pasienter og i barnevernet.

Leder av European Association of Health Law (den europeiske helserettsforeningen)

Undervisning

Foredrag

- Provision of welfare to irregular migrants - a multilevel approach (Foredrag på Bergen Summer Research School 2011), Lenke til presentasjonen her

- Heroinassistert behandling - velferdsrettslige utfordringer (Foredrag på konferanse arrangert av Forskningsrådet 21. juni 2011). Lenke til presentasjonen her

 

 

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner for Karl Harald Søvig (for fullstendig liste se nedenfor under CRIStin)

Artikler/bokkapitler:

  • Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene, Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål 2011 s. 281-301
  • Detention of pregnant women to protect the foetus, i E. Rynning og M. Hartlev (red.), Nordic Health Law in a European Context (Liber/Brill, 2011) s. 158-180
  • Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children, European Journal of Health Law, vol. 18 (2011) s. 43-54

Bøker/utredning:

  • Helsetenester i barneverninstitusjonar (utredning for Bufdir), sammen med Lill Haukanes, UiB 2016. Se fulltekst her
  • Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet, sammen med Synnøve K. Bendixsen og Christine M. Jacobsen (red.), Gyldendal 2015
  • Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, Fagbokforlaget 2015
  • Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang, sammen med Ingrid Rindal Lundeberg og Kristian Mjåland, Gyldendal 2014
  • Barnets rettigheter på barnets premisser (Det juridiske fakultets skriftserie (UiB) nr. 115 (2009)). Se fulltekst her
  • Tvang overfor rusmiddelavhengige (Fagbokforlaget 2007)
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Rapport
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig kapittel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig monografi
Populærvitenskapelig artikkel
Leder
Innledning
Vitenskapelig foredrag
Forord
Anmeldelse
Kronikk
Programdeltagelse
Lærebok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

 

 

Utdanning: 2005 Dr. juris. UiB

 

1995

Cand. jur. UiB

 Praksis: 1996- Ansatt på Juridisk fakultet, UiB. Fra 2009 som professor

2005 Konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett høsten 2005.

 

2003-

Ekstraordinær fylkesnemndsleder (deltid).

 

2002

Konstituert tingrettsdommer ved Midhordland tingrett høsten 2002.

 

1999-2000

Dommerfullmektig ved Midhordland sorenskriverembete

Verv:

2004- Leder av forskergruppen i forvaltningsrett

 

2003- Medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2000-2004 Varamedlem Regional komité for medisinsk forskningsetikk