Matthias Gregor Stadler

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Kjemisk institutt

Forskergrupper

Forskning

Jeg er interessert i hvordan ulike undervisningsaktiviteter, f.eks. knyttet til forsøk eller oppgaver, bidrar til elevenes faglige læring i kjemi og naturfag. Forskningsmetodene er kvalitative og bruker både skriftlige elevprodukter og muntlige interaksjoner i klasserommet. Funnene viser hva elevene oppnår gjennom de ulike aktivitetene og hjelper å øke kvaliteten til undervisningen.

Undervisning

Kjemididaktikk (KJEMDID220 og KJEMDID220-P)

Kvalitet i naturfagsundervisninga (NATDID211)

Naturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis (NATDID212-P)

Læring i naturfaga (NATDID210-P)

Realfagsdidaktisk  forskningsmetode og kritisk lesning av forskningslitteratur (MNF367)

Publikasjoner
Rapport
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Digitale læremidler
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Kronikk
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Masteroppgaver

De følgende masteroppgavene har blitt skrevet i kjemididaktikk (de fleste finnes i BORA):

Alexander Osland Ehemparam: Kva rolle spelar usikkerheit i faglege dialogar? Ein kvalitativ studie av dialog mellom elevar og lærar rundt praktisk arbeid i kjemi. 2023

Eivind Adams Amofah: Hva tenker dere om de dere karbongreiene? En kvalitativ studie av samtaler mellom elever, og elever og lærer i utforskende arbeid i kjemi. 2023

Henriette Hogrenning: Korleis kan oppsett for forsøk påverke rapportar i kjemifaget? Ei kvalitativ analyse av forsøksrapportar. 2022

Karoline Folgerø Dale: Å skriva laboratorierapportar i kjemi på universitet - Ein studie av å læra akademisk skriving. 2022

Thea Lillevik Bårdsen: "Blir det grønt? Hvorfor skal det blir grønt da?" En kvalitativ analyse av lærerens veiledning av elever, i dialoger rundt praktisk arbeid. 2022

Emilie Abeland Myrheim: "Grønn kjemi er bærekraftig kjemi?" En kvalitativ studie av det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i de nye kjemi 1 lærebøkene. 2022

Liv Jess Langaas Bønes: Kjemiske bindinger i kjemilærebøker - en kvalitativ studie som sammenligner de nye lærebøkene i kjemi 1 etter LK20. 2022

Erlend Landsverk: Lærers diskursive grep for å tilrettelegge for at elevene selv oppdager kunnskap - En kvalitativ studie av en utforskende undervisningsøkt, med hovedvekt på samtalene mellom lærer og elev. 2022

Randi Skei Bakketun: Djupneforståing i tradisjonelle prøvar - Ein kvalitativ studie av kapittelprøvar og elevsvar frå programfag i kjemi. 2021

Hilde Storebø: "Et argument er en begrunnelse for at noe du mener stemmer" En kvalitativ studie av elevers arbeid med argument gjennom en undervisningstime. 2021

Anna Louise Meland: Hvordan jobber elever for å gi mening til nye og utfordrende begreper, og hvilke ressurser bruker de? 2021

Iselin Lanes Nord: Observasjoners rolle for refleksjoner og kritisk tenkning. 2021

Susanne Løland Eik: Elevar sin fagleg-kritisk kompetanse i elevrapportar. 2021

Eirik Førde: "Er det nokon som har tolka dette annleis?" Ein kvalitativ studie av samtalar mellom lærar og elevar under felles tilarbeiding av fagstoff. 2021

Lauritz André Søvik Bjørnereim: "Okei. Hvilken konklusjon kan vi trekke ut fra det?" Ein kvalitativ studie av kjennteikn ved lærars bruk av spørsmål og innspel i utforskande gruppediskusjonar. 2021

Kristin Stavland Jensen: "Det er vitenskapelig bevist at miljø er viktig." En kvalitativ studie av hvordan ungdomsskoleelever bygger opp argumenter. 2020

Roald Arnevik Renså: Elevers kritiske tenkning og argumentasjon i en paneldebatt rundt en sosiovitenskapelig kontrovers. 2020

Martha Tveito: "Hvordan skal jeg kunne finne ut av det?" Ein kvalitativ studie av korleis elevar arbeider for å forstå tal og fakta som ikkje gir meining for dei. 2020

Ann Kristin Danielsen Jacobsen: Hvordan løser elever i videregående skole beregningsoppgaver i kjemi? En kvalitativ studie av elevers prøvebesvarelser og oppgavebaserte intervjuer. 2019

Maria Nøkland: Spørsmål i en kjemilærebok: en studie av potensialer for dybdelæring på videregående skole. 2019

Sigrun Eggereide: Tegn på forståelse av kjemi i elevrapporter - En undersøkelse av elevrapporter fra programfag i kjemi. 2018

Helene Haugen Johnsen: Skriftlige vurderingers roller i programfaget kjemi - En studie av skriftlige vurderingers oppgavefordeling og hvordan lærere forteller at de bruker de skriftlige vurderingene i kjemiundervisningen. 2018

Katarina Helena Kvam: Oppgaver i kjemilærebøker i perioden 1900-2015. 2015

Ole-Anders Øvstegård Bodal: Oppgaver i kjemilærebøker og deres betydning i undervisningen. 2013

Håkon Instefjord Moldøen: Ikkje god, ikkje dårleg, men berre OK. Det er bra - Ei kvalitativ studie om etterarbeid ved vurderingar i kjemifaget i vidaregåande skule. 2011