Olin Blaalid Oldeide

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Forskergrupper

Forskning

Rusførebyggande arbeid etter oppvekstreformen (2023-pågåande):

I dette tverrfaglige prosjektet kombinerer vi fagområdene pedagogikk, barnevern og helsefremmende arbeid i møte med rusforebyggende arbeid. I prosjektet samarbeider forskere fra institutt for pedagogikk og forskere fra Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) for å utforske teoretiske tilnærminger til rusforebyggende arbeid og lokale praksiser. Arbeidet er inspirert av verker til Foucalt og bruker en kvalitativ tilnærming. I dette prosjektet har vi blant annet undersøkt de rusforebyggende diskursene som preger samfunnsdebatten gjennom diskursanalyser av nyhetsoppslag. I prosjektet har vi også masterstudenter bistått prosjektet ved å intervjue lærere og miljøterapeuter i norsk ungdomsskole for å forstå ulike profesjoners praksiser i det rusforebyggende arbeidet. Samarbeidende forskere: Øivind Wiik Halvorsen og Liv Eide (IPED).

Sosial bærekraft og folkehelse i Vestland fylke (2022- pågåande):

Prosjektet har som siktemål å bidra med forståing i korleis nyare omgrep innan folkehelse som sosial berekraft vert omsatt og forstått i kommuner. Del 1 av prosjektet er ein litteraturgjennomgang og omgrepsavklaring av forskningslitteratur, med vekt på å avklare synergiar og overlapping mellom omgrepa folkehelsearbeid, sosial berekraft og sosial utjamning. Del 2 av prosjektet er ein omfattande dokumentanalyse over sentrale kommunale plandokument i alle kommunar i Vestland fylke. Der har vi analysert korleis kommunen har operasjonalisert omgrepa og gjev det meining i det lokale folkehelsearbeidet. Prosjektet er finansiert av Vestland fylkeskommune.  

PhD Prosjekt (2015-2021): Rusførebygging i Bergen kommune

Kva gjer ein kommune for å hindre at ungdom fell utanfor samfunnet? Korleis kan ein hjelpe dei opp att når dei først har falt?

Einsemd, rusproblem, vanskar i familien og psykiske plagar trugar helsa til denne ungdommen. Folkehelselova understreka kommunen sitt ansvar for helsa til innbyggarane. For kommunen er med på å forme liva til ungdommen kvar dag gjennom ulike etatar; legen som behandlar, sosialarbeidaren som støtter og læraren som underviser. Dermed har kommunen ikkje berre eit ansvar, men unik moglegheit til å hjelpe.

I dette doktorgradsprosjektet følger eg korleis ein kommune arbeider med rusførebygging. Eg har møtt den ansvarlege politikaren, dei kommunale byråkratane og sosialarbeidaren som hjelper ungdommane. Og sist, men ikkje minst, eg har snakka med ungdommane sjølve om deira opplevingar.

Formidling
Publikasjoner
Rapport
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin