Prosjektoppgåve i molekylærbiologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studenten skal få ei innføring i forskingsstrategi og gjennomføre eit prosjektarbeid i rettleiar si forskingsgruppe. Studenten vil bli kjent med utvalde molekylærbiologiske metodar som er av generell nytte for molekylærbiologisk forsking. Omfanget av oppgåva er bestemt av studiepoeng, og vil dreie seg om 200-240 timar på laboratoriet, eller 25-30 fulle arbeidsdagar. Emnet MOL231 utgjer ein tredjedel av normal studiemengde i eit semester, og laboratoriearbeidet vil koordinerast med studenten og rettleiar sin timeplan. Ein må minimum rekne med 6 veker på laboratoriet, men avhengig av andre aktivitetar kan emnet strekkje seg mot 8-10 veker. Målsetjinga er å byrje på prosjektet i andre studieveke av semesteret, slik at oppgåva er fullført før eksamenlesinga i andre emne startar. Starttidspunkt kan likevel variere på grunn av andre plikter til rettleiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare prinsippa bak dei ulike forsøka som inngår i prosjektet
 • kjenner til relevante reglar for tryggleik i laboratoriet både for personale og miljø

 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan utføre, analysere og tolke eigne molekylærbiologiske funn
 • Kan føre ein detaljert og nøyaktig laboratoriejournal
 • kan presentere resultat og analysere funn frå prosjektoppgåve
 • leser relevant faglitteratur

 

Generell kompetanse

Studenten kan planleggje og gjennomføre eit forskingsprosjekt

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår, avhengig av antal tilgjengelege rettleiarar og prosjekt.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33 i haustsemesteret og onsdag i veke 2 i vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

For å fullføra emnet må studenten gjennomføra eit prosjekt med ein av dei vitskaplege tilsette som foreslår eit prosjekt. Tilgjengelege prosjekt vil bli presentert på orienteringsmøtet.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
MOL100, MOL200, KJEM110, MOL221 og MOL222. Basal kunnskap i molekylærbiologi og kjemi, særleg viktig er erfaring frå laboratoriearbeid innan molekylærbiologi og kjemi. Emnet høver best i 5. eller 6. semester av bachelorgraden.
Tilrådde forkunnskapar
MOL201, MOL103 (MOL203), KJEM130 og KJEM131.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Institutt for biovitenskap og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Infomøte om generelle aspekt ved emnet og om laboratoriejournalføring
 • Prosjektarbeid under rettleiing av vitskapleg personale som gir prosjektet
 • Presentasjon av utført arbeid
 • Kort skriftleg prosjektsammandrag
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Studenten skal gjennomføra følgjande aktivitetar:
  • Delta på infomøta.
  • Lesa, signera og levera ein student-/rettleiaravtale.
  • Gjennomføre prosjektet og registrere timar som er nødvendig for å gjennomføra emnet og i samsvar med talet på studiepoeng.
  • Registrere eksperimentelle detaljar i ein laboratoriejournal. Laboratoriejournalen vert levert til rettleiar for kommentarar. Laboratoriejournal og kommentarar frå rettleiar blir sendt til emneansvarleg for sluttevaluering. Det er påkrevd at labjournalen er ført nøyaktig og at denne dagleg har vore oppdatert på laboratorie. Journalar vil bli oppbevart av emneansvarleg til slutten av semesteret og vil deretter bli gitt til rettleiarar. Studentane får tilgang til kopiar av journalen.
  • Presentere arbeidet munnleg
  • Skrive eit kort prosjektsammandrag av hovudresultata for prosjektet saman med ein samanfattande figur.
  • Emnet vert avslutta med presentasjon av prosjektet i form av ein poster.
  Vurderingsformer
  Laboratoriejournal, poster og prosjektsammandrag.
  Karakterskala
  Bestått/ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emna og studieprogrammet.