Andrespråkslæring og -undervising

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje kunnskap om korleis ein lærer eit andrespråk, og om på kva måte læringsprosessen kan påverkast positivt gjennom undervisning. Såleis fell emnet naturleg i to delar, andrespråkslæringsteori og andrespråksdidaktikk, men dei to delane skal sjåast i samanheng.

Den språklæringsteoretiske delen av emnet omfattar mange ulike aspekt, både lingvistiske, kognitive og sosiale sider ved språklæring. Sentralt står spørsmålet om språklæring skil seg frå anna læring, og om læringsprosessen følgjer generelle og faste mønster eller varierer frå individ til individ.

Den didaktiske delen av emnet handlar om grunnleggjande rammevilkår for andrespråksundervisning, der elevens tospråklege situasjon er eit viktig utgangspunkt. Det vert teke opp korleis andrespråksundervisninga vert blir implementert for ulike målgrupper, ulike føremål og ulike skuleslag, med vekt på opplæringssituasjonen i Noreg. Hovudfokuset er på ulike typar målsetjingar for språkundervisninga, ulike modellar for undervisningsorganisering og grunnleggjande undervisningsmetodiske prinsipp, medan praktisk metodikk fell utanfor.

I emnet inngår òg grunnleggjande opplæring i analyse av innlærarspråk. Analysen integrerer språklege og læringsteoretiske problemstillingar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte:

Kunnskap:

Studenten

 • har innsikt i andrespråkslæringsteori
 • har innsikt i kva som karakteriserer innlærarspråk
 • har innsikt i språkdidaktiske spørsmål knytte til andrespråksundervisning
 • har kunnskap om ulike tospråklege undervisningsmodellar
 • har noko kunnskap om individuell tospråklegheit

Dugleik:

Studenten

 • kan gjere greie for andrespråkslæringsteoretiske spørsmål
 • kan analysere innlærarspråk i eit læringsteoretisk perspektiv
 • kan reflektere over val av innfallsvinkel i andrespråksundervisninga
 • kan reflektere over andrespråkslæring og andrespråksundervisning i lys av elevens tospråklegheit
 • kan kritisk analysere og drøfte retningslinjer og styringsdokument som gjeld språkopplæring for minoritetsspråklege elevar

Generell kompetanse:

Studenten

 • har tileigna seg eit læringsteoretisk og didaktisk kunnskapsgrunnlag for å kunne undervise i norsk som andrespråk og vurdere undervisningstilbod for andrespråkslæring på ein reflektert, sjølvstendig og medviten måte

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
NORAN101, NORAN101-F, NOSPAN101 eller tilsvarande, NORAN105 og NORAN106.
Studiepoengsreduksjon
NORAN104, NORAN104-F, NORAN603 og NORAN604 og det tidlegare emnet NORAN251-L har full overlapping med kvarandre, slik at ein berre kan få utteljing for eitt av emna.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstype og -mengd:

Undervisninga har form av førelesingar med innslag av seminar.

Studentkollokvium.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å levere to skriftlege arbeid (ei oppgåve på nynorsk og ei oppgåve på bokmål) innleverte innan fastsett frist. Det eine skriftlege arbeidet skal vere på omlag 1000 ord og det andre skal vera på om lag 1500 ord.

Godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på seks timar. Kandidaten vel sjølv målform.

Ved fastsetjinga av karakter vert det lagt vekt på både fagleg kunnskap, sjølvstendig og kritisk vurdering, evne til problemløysing og språkføring

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk.

På den skriftlege prøva skal eksamenssvaret skrivast på norsk, og studenten vel målform sjølv.

Karakterskala
Karakterskala A - F.
Vurderingssemester
Haust. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Litteraturliste

Teoripensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad og vert fastsett av instituttet.

Studenten skal leggje opp tre innlærartekstar som kan danne grunnlag for obligatorisk aktivitet og/eller eksamen.

I tillegg til teoripensumet skal studenten gjere seg kjend med to læreverk i norsk som andrespråk, eitt for grunnskulen eller den vidaregåande skulen og eitt for vaksenopplæringa.

Han skal også ha kjennskap til gjeldande læreplanar og aktuelle retningslinjer knytte til desse.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Retteprogram i Inspera er slått på under skuleeksamen. Ingen andre hjelpemiddel er tillatne.
Programansvarleg
Programstyret for nordisk
Emneansvarleg
Fagmiljøet i norsk som andrespråk
Administrativt ansvarleg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium