Kjetil Rommetveit

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Forskningen min omhandler vitenskapens og teknologiens offentlige og politiske roller, og faller generelt innenfor forskningsfeltet vitenskap, teknologi og samfunn (STS) og Vitenskapsteori. Jeg er interessert i styring av teknovitenskap  og i utviklingen av «kunnskapssamfunnet» og modernitet hen imot tilstander som kan kalles ikke-moderne. Jeg har studert sammenhenger mellom politikk, styring og teknovitenskap på felt som spenner fra biomedisin (genomikk), over sikkerhet (biometri, overvåking og personvern) til energiomstilling og klimapolitikk. I løpet av de siste årene har forskningen min i økende grad handlet om forsøk på å digitalisere stadig flere aspekter av materiell, sosial og biologisk virkelighet gjennom stor-skala teknologisk infrastruktur (som tingenes internett, smart strøm og smarte teknologier).

Jeg benytter meg av hermeneutiske og fortolkende tilnærminger, spesielt begreper om det imaginære, forestillinger og det forestilte-mulige, samt et begrep om (tekno-)epistemiske nettverk. Disse analytiske tilnærmingene går på tvers av alle mine forskningsprosjekter og publikasjoner, da særlig hvordan integrering skjer (eller ikke) på tvers av politikk, ekspertise og hverdagserfaring. Det meste av forskningen min er utført innefor norske og europeiske forskningsprosjekter. Jeg har vært koordinator og PI for tre EU-prosjekter og ett nasjonalt prosjekt, og partner og forsker i tre europeiske og to norske prosjekter.

Jeg har utstrakt erfaring med en rekke deliberative teknikker og formater, som nettfora, workshopmetodikk og offentlige deltakelse. Jeg har bred erfaring med samhandling med beslutningstakere, offentlighet, sivilsamfunn, forskere og regulatorer, og bred medieerfaring.

Formidling

2024

2023

2022

2021

2020

Tidligere formidling

Video: Personvern i biobank og helseregisterforskning, norsk lovgivning og forskningsetikk i lys av lovgivningspraksis og forskningsetikk i andre land. Åpent møte i Bioteknologirådet, 10.12.2013

Undervisning

Som underviser har jeg ledet utviklingen av det tverrfaglige masterprogrammet om bærekraft og tverrfaglighet, som jeg også koordinerer og underviser i. Studiet involverer lærere fra fire fakulteter ved Universitetet i Bergen: humaniora, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og juss. Vår tilnærming til undervisning er tverrfaglig, student-sentrert og problemorientert. Vi kombinerer disse tilnærmingene med mer tradisjonelle klasseromsbaserte undervisningsformer, som omhandler historie, institusjonene og kunnskapsformene involvert i bærekraft-vitenskap og politikk.

Publikasjoner

På engelsk

Ballo, I.F., Rommetveit, K., 2023. Making sense of sensing homes: exploring ‘regimes of engagement’ in a smart urban energy context. Urban Geography 1–22. https://doi.org/10.1080/02723638.2023.2229709

Remme, D., Sareen, S., Haarstad, H., Rommetveit, K., 2023. Electric Vehicle Paradise? Exploring the Value Chains of Green Extractivism. poldev. https://doi.org/10.4000/poldev.5406

Rommetveit, K., Van Dijk, N., 2022. Privacy engineering and the techno-regulatory imaginary. Soc Stud Sci 52, 853–877. https://doi.org/10.1177/03063127221119424

Bærøe, K., Gundersen, T., Henden, E., Rommetveit, K., 2022. Can medical algorithms be fair? Three ethical quandaries and one dilemma. BMJ Health Care Inform 29, e100445. https://doi.org/10.1136/bmjhci-2021-100445

Rommetveit, K., 2021. Post-Truth Imaginations: New Starting Points for Critique of Politics and Technoscience, 1st ed. Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780429053061

Rommetveit, K., 2021. Introduction: Post-truth – another fork in modernity's path, in: Post-Truth Imaginations. Routledge, London, pp. 1–30. https://doi.org/10.4324/9780429053061-1

Rommetveit, K., Van Dijk, N., 2021. Governing the Median Estate, in: Post-Truth Imaginations. Routledge, London, pp. 199–220. https://doi.org/10.4324/9780429053061-10

Rommetveit, K., Ballo, I.F., Sareen, S., 2021. Extracting Users: Regimes of Engagement in Norwegian Smart Electricity Transition. Science, Technology, & Human Values 016224392110528. https://doi.org/10.1177/01622439211052867

Sareen, S., Saltelli, A., Rommetveit, K., 2020. Ethics of quantification: illumination, obfuscation and performative legitimation. Palgrave Commun 6, 20. https://doi.org/10.1057/s41599-020-0396-5

Rommetveit, K., Van Dijk, N., Gunnarsdóttir, K., 2020. Make Way for the Robots! Human- and Machine-Centricity in Constituting a European Public–Private Partnership. Minerva 58, 47–69. https://doi.org/10.1007/s11024-019-09386-1

Rommetveit, K., Dijk, N.V., Gunnarsdóttir, K., O’Riordan, K., Gutwirth, S., Strand, R., Wynne, B., 2019. Working responsibly across boundaries? Some practical and theoretical lessons, in: Von Schomberg, R., Hankins, J. (Eds.), International Handbook on Responsible Innovation. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781784718862.00012

Silvast, A., Williams, R. A., Hyysalo, S., Rommetveit, K. and Raab, C. (2018) Who 'uses' smart grids? The evolving nature of user representations in layered infrastructures. Sustainability. Volume 10 (10), 1-21

Strand, R., Saltelli, A., Giampietro. M., Rommetveit, K. & Funtowicz, S. (2018) “New Narratives for Innovation”. The Journal of Cleaner Production, 197(2), 1849-1853.

Van Dijk, N., Tanas, A., Rommetveit, K., Raab., C. (online 10 Apr 2018) Right engineering - The redesign of privacy and personal data protection. International review of law computers & technology. Volume 32 (2-3), 230-256

Rommetveit, K. Tanas, A., van Dijk, N. (2018) Data Protection by Design: Promises and Perils in Crossing the Rubicon Between Law and Engineering. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Volume 526, 25-37

Rommetveit, K., Wynne, B. (2017) “Technoscience, imagined publics and public imaginations”. Public Understanding of Science, 26(2): 133–147.

Rommetveit, K., Wynne, B. (2017) “Editorial: Imagining public issues in the technosciences”. Special Issue Public Understanding of Science, 26(2), 128-132.

Gunnarsdottír, K. and Rommetveit, K. (2017) “Biometry and the securitization agenda. (Dis)trust in a policy vacuum”. Public Understanding of Science. 26(2): 26(2), 195–211.

Rommetveit, K. Guimares-Pereira, A., Pedrosa, T. (2016) ”Digital Globes: Layers of meaning and technology, redefining geographies and communities”. In: Delgado, A. (Ed. 2016) Technoscience, Citizenship, Ethics and Governance in the Digital Society. New York: Springer.

Rommetveit, K. (2016) “Introducing biometrics in the European Union: practice and imagination”. In: Delgado, A. (Ed. 2016) Technoscience, Citizenship, Ethics and Governance in the Digital Society. New York: Springer.

Van Dijk, N., Gellert, R., Rommetveit, K. (2016) “A Risk to a Right? Beyond Data Protection Risk Assessments”. Computer Law Security Review. 32(2), 286-307.

Rommetveit, K. (2015) "Biometrics". The Norwegian National Research Ethics Committees. Online resource available here. 

Rommetveit, K., Gunnarsdóttir, K., Jepsen, K. S., Bertilsson, M., Verrax, F. and Strand, R. (2013): “The Technolife Project: An experimental approach to new ethical frameworks for emerging science and technology”, The International Journal of Sustainable Development, 16(1-2), 23–45.

Rommetveit, K. (2013) ”Who’s Autonomous now?” Bioethica Forum, 6 (3), 107-109.

Rommetveit, K. Scully, J. L., Porz, R. (2013) “The Role of Moral Imagination in Patients’s Decision-Making”. J Med Philos. Apr; 38(2),160-72.

Rommetveit, K. ”Immortality”. In Øyen, Olsen & Vaage (Eds. 2012) Sacred Science? On Science and its interrelations with religious worldviews. Wageningen Academic Publishers.

Delgado, A., Rommetveit, K. (2012) “’Our strength is diversity’: imaginaries of nature and community in a Brazilian social movement". International Journal of Sustainable Development 15 (4), 353-373.

Delgado, A., Rommetveit, K., Lemkow, L, Barcelo, M. (2012): “Imagining high-tech bodies: Science fiction and the ethics of enhancement”, Science Communication, 34(2), 200-240.

Rommetveit, K. (2011). “ICTs and responsible innovation: imaginaries of information and community”. In von Schomberg (ed.), “Governance and Ethics of Emerging ICT and Security Technologies”. Publication series Governance and Ethics, DG Research, European Commission.

Rommetveit, K. (2011). “Tackling epistemological naivety: large-scale information systems and the complexities of the common good”, Cambridge Quartely of Healthcare Ethics, 20, 1–12.

Rommetveit, K., “Genetic enhancement, futures tense” (2011) Futures, 76–85.

Rommetveit, K., Funtowicz, S. and Strand, R. (2010): “Knowledge, Democracy and Action in Response to Climate Change” in Roy Bhaskar et. al, "Interdisciplinarity and Global Warming", London and New York: Routledge, 149-165.

Rommetveit, K. (2009): “Bioethics, biopower and the post-genomic challenge”. In: Gunning, J., Holm, S. Kenway, I., "Ethics, Law and Society" Vol VI book series, Ashgate Publishers, 165-186.

Rommetveit, K., Porz, R. (2009) "Tragedy and boundary situations in predictive genetic testing", Medicine, Health Care and Philosophy, 12(1), 9–16.

Rommetveit, K. (2008). "Towards a hermeneutic of technomedical objects", Theoretical Medicine and Bioethics, 29:2, 103-120.

Rommetveit, K. (2007): "Biotechnology: Action and choice in second modernity", PhD

Thesis, Faculty of Arts, University of Bergen.

Helland, T., Rommetveit, K. (2006. "Current dyslexia research seen in the light of I.

Lakatos philosophy of research programmes", in C. B. Haies (ed.), Dyslexia in Children:

New Research. New York: Nova Sciences Publishers Inc.

På norsk

Rommetveit, Kjetil (2021). Digital? Suverenitet? Nytt Norsk Tidsskrift. 38(01): 111-123

Rommetveit, K. (2015) ”Den Lange Marsjen ved et veiskille”. Vagant 2/2015.

Strand, R., & Rommetveit, K. (2013) “Hva har verden lært av klimavitenskapen?”. 2°C. 02.2013.

Rommetveit, K. (2012) “Anmeldelse av Regjerningens Nasjonale strategi for bioteknologi 2011-2020”. Salongen – Nettstedet for filosofi og idehitsorie. http://salongen.no/

Rommetveit, K. (2011). ”Biometri: forskningsetiske utfordringer” Online resource, Norwegian Committee for research-ethics in science and technology. http://www.etikkom.no/In-English/Committee-for-Research-Ethics-in-Science-and-Technology/

Strand, R. & Rommetveit, K. “Avstand og Avmakt”. Nytt Norsk Tidsskrift 1/2012.

Strand, R. & Rommetveit, K. (2011) “Trond, Tora og Askeladden – et forskningspolitisk eventyr”. Nytt Norsk Tidsskrift 3/2011.

Rapporter

Rommetveit, K, Dunajcsik, M. Tanas, A. Silvast, A. and Gunnarsdóttir, K. (2017). The CANDID Primer: Including Social Sciences and Humanities scholarship in the making and use of smart ICT technologies (edited by K Gunnarsdóttir). CANDID (H2020-ICT-35- 2016) D5.4, available at http://candid.no/progress

Rommetveit, K. Gunnarsdóttir, K., van Dijk, N., Smits, M.  Making robotic autonomy through science and law? EPINET project report. April 2015. Available at goo.gl/7XXfEb

Van Dijk, N, Rommetveit, K. A Risk to a Right? Cross-Cutting Lessons for Data Protection Impact Assessments Summary of findings and policy recommendations. April 2015. Available at:  goo.gl/RxDaR9

Rommetveit, K., Strand, R., Fjelland, R., Funtowicz, S. (2013) “What can history teach us about the prospects of a European Research Area?”. European Commission, JRC scientific and policy reports. Available at http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/fileadmin/repository/eas/saia/docs/201310_Histera_final_ report.pdf

Oversikt over publikasjoner i Cristin:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
Kompetanse

PhD, vitenskapsteori

Master, vitenskapsfilosofi

Jus, 2. avdeling